僑生及港澳生人數概況統計(111學年度)

ႾғϷෝᐞғΓኧ ཷ ݩ ಍ी 111 Ꮲԃ ࡋ ௲ ػ ೽ġ༼ጓ ύ๮҇୯112ԃ2Д

΋ǵ!༼ᕴ܄಍ी ߄ )΋*೛ҥձ಍ी ߄ B2.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 2 ߄ B2.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 3 ߄ B2.3!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾ 4 )Β*ႾۚӦձ಍ी ߄ B3.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 5 ߄ B3.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾ 8 ߄ B3.3!ύ฻аΠӚભᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾ 9 ߄ B3.4!ύ฻аΠӚભᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾ : ߄ B3.5!ύ฻аΠӚભᏢਠ౥཰ႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾ 21 )Ο*೛ҥձᆶႾۚӦձҬΰ಍ी ߄ B4.2b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 22 ߄ B4.2c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾ 25 ߄ B4.3b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪ೛ҥձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 26 ߄ B4.3c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪ೛ҥձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 29 ߄ B4.4!ଯભύ฻ᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȐ֖຾অ೽ȑȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚ dzdzdz!ӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ߄ B4.5!୯҇ύᏢӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾ 31 ߄ B4.6!୯҇λᏢӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾ 32 Βǵ!ਠձᆶႾۚӦձҬΰ಍ी ߄ ߄ C2.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 33 ߄ C2.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 65 ߄ C2.3!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾ 79 Οǵ!ε஑ਠଣਠձᆶࣴಞᜪձҬΰ಍ी ߄ ߄ D2.2b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ :3 ߄ D2.2c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ217 ߄ D2.3b!ε஑ਠଣ౥཰ႾғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ229 ߄ D2.3c!ε஑ਠଣ౥཰ෝᐞғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ237 ߕ ᒵ ߕ ᒵ2/!ӚભᏢਠႾғϷෝᐞғϩวΕᏢΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 245 ߕ ᒵ3/!୯ٛᙴᏢଣႾғϷෝᐞғΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 246 ߕ ᒵ4/!୯ҥᆵ᡼ৣጄεᏢႾғӃঅ೽ӧᏢᏢғΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 247 ߕ ᒵ5!!ੇѦ ߙ ԃ מ ೌ૽ግ੤ᏢғΓኧɡࡪ୯ᝤձᆶԃ ࡋ ϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 248 ߕ ᒵ6/!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձᆶᑜѱձϩǾǾǾǾ 251 Ҟ!!!!ԛ 2:

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ljķĭĺĹij Ĺĭijķķ Ĺĭĸljķ ķĭıĵĴ ljıĭĺĴĺ ijĭĶķĴ ljĭljĶĵ ljĭĵıĺ ⚳䩳 ĺĭııij ĵĭĴĹı ĵĭķijij ĴĭijĵĹ ĶĭĸĶĵ ljĭĶljĺ ĸıij Ĺljĸ ⶪ䩳 ĸĸ Ĵlj ĵķ ljĸ ķı ljĵ ĸ ĸ 䥩䩳 ĸĭĺıĴ ĴĭĹĶĶ ĵĭıĵĹ ijĭĸĸĹ ĶĭljijĶ ljĭıĴı ĵĵĶ ĶĹĶ 妰 ljĴĹ ĺlj ĵĸ ijĺ ljıĺ ljĵ Ķ ĺ ⚳䩳 ljljlj ĸĴ ĴĹ ijĴ ĹĹ ljı Ĵ ĸ ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ijĸ ljĹ ĺ ķ ijlj ĵ ij ij 妰 ljĭljĺĺ ĶĺĶ ķıĵ ĵĹlj ĸljĹ ĴljĶ ljķĺ ljĵķ ⚳䩳 ĺĺĶ ĶıĹ ĵĹĸ ĵıij ĶĺĴ ijĶlj ljĵĵ ljıĸ ⶪ䩳 ljĹ ķ ljij Ķ ljĴ Ķ ij Ĵ 䥩䩳 ljĹķ Ĺlj ljıĶ ĸĵ ljljij Ķĺ ijĴ Ĵķ 妰 ljĵĭķljij ĸĭljijĶ ĸĭĵĹĸ ĵĭĶĴĹ ljıĭıĸĵ ijĭijijĵ ĺĸķ ljĭijĵĹ ⚳䩳 ķĭĺĴĶ ĴĭĴĹĴ ĴĭĶĶij ljĭĹĹĴ ĶĭıĶij ljĭijĶı ĶĶlj ķĺĺ ⶪ䩳 Ķĺ ijĶ Ĵĵ ljij ĵĸ ĺ Ķ ĵ 䥩䩳 ĸĭķljĹ Ĵĭĸljĸ Ĵĭĺılj ijĭķĵĴ ĵĭĺĸĶ ĺķĶ ĵijı ĶĵĶ 妰 ljĵ ĵ ljı 炼 ljĵ ĺ ĵ Ķ ⚳䩳 ķ lj Ķ 炼 ķ ĸ ĵ Ĵ ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ĺ Ĵ Ķ 炼 Ĺ ij 炼 ij 妰 Ķij Ĵij ijı Ķij 炼 炼 炼 炼 ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ķij Ĵij ijı Ķij 炼 炼 炼 炼 妰 Ĵij Ĺ ijĵ Ĺ ijĵ lj 炼 lj ⚳䩳 ijı ĵ ljķ Ķ ljĶ lj 炼 lj ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ljij ĵ Ĺ Ĵ ĺ 炼 炼 炼 妰 ĺĴĶ ĵljlj Ķijĵ ĺĴĶ 炼 炼 炼 炼 ⚳䩳 ĺĴĶ ĵljlj Ķijĵ ĺĴĶ 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ Ĵįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Ḽ⮰ ⃰ᾖ悐 Ḵ⮰ ⣏⬠Ḵ⸜⇞ĩㆾḴ㈨Ī 䡑⢓䎕 ⣏⬠⚃⸜⇞ĩㆾ⚃㈨Ī ⌂⢓䎕 堐łljĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥ˢ妰 -1-

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ljljĭljĹĺ Ķĭĺĺĵ ĶĭljĺĶ ijĭĶķı Ĺĭķijĺ ijĭıljĵ ljĭıķlj ĺĶĴ ⚳䩳 ĵĭĹıij ijĭķĴĴ ijĭljķĺ ljĭijĶĺ ĴĭĶĵĴ ĹĸĴ ĵĸĶ ĴĺĹ ⶪ䩳 ķĴ Ĵĵ ijĺ ljĵ ĵĺ ljij ķ ķ 䥩䩳 ķĭĴijĵ ĴĭĴijĸ ijĭĺĺĸ ljĭijĹĸ ĶĭıĴĸ ljĭljijĺ ĶĹı Ķĵĺ 妰 ljĶlj ljljĴ ĴĹ ĵij ljıĺ Ĺ ķ ij ⚳䩳 ljĴĴ ĺĹ ĴĶ ĴĶ ĺĹ ķ Ķ lj ⶪ䩳 ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 䥩䩳 ljķ ljĵ ij ķ ljı ij lj lj 妰 ljĭĸljĺ Ĺĺĸ Ĺijij ĶĹĵ ljĭljĴĶ ijĸĵ ljķlj ljljĴ ⚳䩳 ljĭljĶĵ ķıĸ Ķĵĸ ĵıķ ĸĵĹ ljĹĵ ljıĵ Ĺı ⶪ䩳 ijı ljı ljı ĸ ljĴ Ĵ lj ij 䥩䩳 ĶĵĶ ijĹı ijķĶ ljĸlj Ĵĸĵ Ĺĸ Ķķ Ĵlj 妰 ĹĭĺĶı ĵĭĸĹĴ ĵĭljķĸ ljĭĹĴĶ ĸĭljljĶ ljĭķķĶ ĹĶĺ Ĺıķ ⚳䩳 ĴĭijĹķ ljĭĸĺij ljĭĵĺĵ ĸijlj ijĭĶķĶ ķĵķ Ĵĵĵ Ĵıij ⶪ䩳 ĵlj ijĴ ljĹ ķ ĴĶ ĺ Ķ ĵ 䥩䩳 ĶĭķijĴ ijĭĺķĹ ijĭķĶĶ ljĭljıĹ ĵĭĶljĶ ljĭıljı Ķljı Ķıı 妰 ijķĺ ljĴķ ljĴĴ 炼 ijķĺ ķķ Ĵĵ Ĵij ⚳䩳 ljĴij ĸij ķı 炼 ljĴij Ĵķ ijlj ljĶ ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ljĴĸ ķĵ ĸĴ 炼 ljĴĸ Ĵı ljĴ ljĸ 妰 炼 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 妰 Ĵ lj ij ij lj 炼 炼 炼 ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ĵ lj ij ij lj 炼 炼 炼 妰 ĺĸ ķĵ ĴĴ ĺĸ 炼 炼 炼 炼 ⚳䩳 ĺĸ ķĵ ĴĴ ĺĸ 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ Ĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Ḽ⮰ ⃰ᾖ悐 ĵĬř ⣏⬠Ḵ⸜⇞ĩㆾḴ㈨Ī 䡑⢓䎕 ⣏⬠⚃⸜⇞ĩㆾ⚃㈨Ī ⌂⢓䎕 堐łljĮljţġ⣏⮰㟉昊㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥ˢ妰 -2-

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ĸĭıĹĺ ĴĭĸıĶ ĴĭĴĹĵ ijĭĺljĶ ĵĭljĸĵ ljĭĹĵij ĺljlj ĺĴlj ⚳䩳 Ĵljij ljĴĶ ljĸĸ ĺĵ ijljĹ ĺĺ ĵĶ Ķĵ 䚜廬ⶪ䩳 ĵĵĹ ijĴij ijljķ ljķĸ ijĹlj ĺı Ķlj Ĵĺ ䷋ⶪ䩳 ĸķ Ĵķ ĵı ijij Ķĵ Ķ Ĵ ij 䥩䩳 ķĭijĶĴ ĴĭĴıij ijĭĺĶlj ijĭķĴij Ĵĭķijlj ljĭķĵĹ Ĺljij ĹĴķ 妰 ķĭĵĴij ĴĭĴķĸ ĴĭıķĶ ijĭķĹĵ ĴĭĸĵĹ ljĭĸljĵ Ĺĵĵ Ĺĸı ⚳䩳 ijĸĴ ljljĹ ljĶĶ ĹĶ ljĹĹ ĸķ ĴĶ ĵlj 䚜廬ⶪ䩳 Ĵĵ ijlj ljĴ ljķ ljĹ Ĺ ĵ ĵ ䷋ⶪ䩳 lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ķĭljijĵ Ĵĭijijĸ ijĭĹĺĸ ijĭĶĹij ĴĭĶĵij ljĭķĴı ĹıĶ ĹijĶ 妰 ĹĹ Ķlj Ĵĸ Ĵĸ Ķlj ljķ ĺ ĸ ⚳䩳 ljĵ Ĺ ķ Ĵ ljlj ij lj lj 䚜廬ⶪ䩳 ijij ljĴ ĺ ljlj ljlj ķ Ĵ Ĵ ䷋ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ķij Ĵı ijij ijĴ ijĺ Ĺ Ķ Ĵ 妰 Ķĭĸĺij Ĵĭıĸlj ijĭĸijlj ijĭĴķĶ Ĵĭĵijĸ ljĭķıij ĸĺı Ĺljij ⚳䩳 Ķ lj ĵ lj ĵ 炼 炼 炼 䚜廬ⶪ䩳 ljij Ĺ ĵ Ķ ĸ ij lj lj ䷋ⶪ䩳 lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ķĭĸĸĵ Ĵĭıķlj ijĭĸljĴ ijĭĴĶĹ Ĵĭĵljķ ljĭķıı ĸĹĺ Ĺljlj 妰 ijĶĺ ljljĴ ljĵķ ĹĶ ljĸĵ ĸĵ Ĵĵ ĵı ⚳䩳 ijĶĵ ljıĺ ljĵĶ Ĺlj ljĸĴ ĸĴ Ĵĵ Ĵĺ 䚜廬ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ䷋ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 Ķ ĵ lj ĵ lj lj 炼 lj 妰 ijĺĴ ljĴij ljķlj ljĺĸ ĺķ ijlj ljlj ljı ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䚜廬ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ䷋ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ijĺĴ ljĴij ljķlj ljĺĸ ĺķ ijlj ljlj ljı 妰 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 䚜廬ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ䷋ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 妰 ijljı ljıĵ ljıķ Ĺı ljĴı ķķ ĴĴ ĴĴ ⚳䩳 ĴĶ ljķ ljĺ ĺ ijķ ijĴ ljı ljĴ 䚜廬ⶪ䩳 ljılj ĵĶ Ķķ ĵij Ķĺ ijķ ljķ ljı ䷋ⶪ䩳 ljij ķ ķ Ĵ ĺ lj lj 炼 䥩䩳 ķij Ĵĸ ijĶ ijķ Ĵķ ljķ ķ ljı 妰 ĵĵĸ ijĴĵ ijljĴ ljĶlj ijĺķ ķij Ĵĵ ijĹ ⚳䩳 ĵ lj Ĵ 炼 ĵ 炼 炼 炼 䚜廬ⶪ䩳 ĴljĴ ljķķ ljĵĸ ljıĺ ijıĵ Ķķ Ĵlj ijĶ ䷋ⶪ䩳 ķĴ ijĺ Ĵĵ ljĹ ĵĶ ĵ ij ij 䥩䩳 ķĸ ĴĹ ijĺ ijĵ ĵĴ ij lj lj 堐łljĮijġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⁹䓇ˣ㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ⚳㮹ᷕ⬠ ⚳㮹⮷⬠ ╖ỵ烉Ṣ ˢ⮰㤕佌ĩ借㤕Ī䥹 ˢ䵄⎰檀ᷕ ˢ⮎䓐㈨傥⬠䦳 ˢ忚ᾖ悐ĩ⬠㟉Ī ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ˢ㘖忂䥹 ˢ䷥妰 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -3-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥妰 ljķĭĺĹij ĺlj ĵĸ ĶĺĶ ķıĵ ĸĭljijĺ ĸĭĵĺĸ ĵı ĵĵ ĵljlj Ķijĵ ķĭıĵĴ ijlj Ĺ ijĴĶ ijĵķ ĤĤĤĤ ĤĤĤĤ Ĵĵ ijķ ĵljlj Ķijĵ ijĭĶķĴ Ķ ĺ ljķĺ ljĵķ ĺĹı ĤĤĤĤ Į lj Ṇ㳚 ljķĭĵķĴ Ĺı ĵĶ Ķĵĺ Ķķĵ ķĭĺljı ĸĭĴljĴ ĴĶ Ĵĺ ĵıĸ Ķijlj Ķĭĺıij ljķ Ĺ ijijı ijĴĴ ĤĤĤĤ ĤĤĤĤ ĴĴ ijĵ ĵıĸ Ķijlj ijĭĵĹĹ Ķ Ĺ ljĶĺ ljĴĸ ĺĵĺ ĤĤĤĤ Į lj 䶔䓠 ljĭijıı Į Į ljĺ ijķ ijĴij ĴĵĹ Ķ Ĵ ijijĶ Ĵĵij ĸĸĺ Į Į Ĺ ljĵ ĸķ ljıķ Ķ Ĵ ijijĶ Ĵĵij ĹĴ Į Į lj ķ ijij Ķĵ Į Į 㞔❼⮐ Ĵij Į Į Į Į ijĴ Ĺ lj Į Į Į ijı Į Į Į Į ljĵ Ķ lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌘⹎ ljij Į Į Į Į ķ ķ Į Į Į Į ĺ Į Į Į Į ķ Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌘⯤ ĵĭijķĺ lj Ĵ ĶĹ Ķĸ ljĭĺijĵ ijĭıĴĶ ljķ ljķ ĸĹ Ĺlj ljĭĸijı Į lj ĴĴ ijĸ ĸijķ ĸĶlj ljĶ Ĺ ĸĹ Ĺlj ĵijĺ Į lj ljĸ ljlj ljĸij ijijĹ Į Į Ẳ㚿 Ķ Į Į Į Į lj ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 㖍㛔 ijıĴ Į Į Ĺ ljlj ĸķ ĺĺ Į ij ij Ķ ķķ Į Į Ĵ Ķ ijĸ ijĴ Į lj ij Ķ ijij Į Į ij ij ĸ ljlj Į Į 䲬㖎 Ķ Į Į Į Į lj ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į ⋿杻 ljĴĹ lj Į ĸ ij Ķĸ ĸlj Į Į Į Į ĴĹ Į Į ĵ lj Ĺ ijĶ Į Į Į Į ljĺ Į Į lj Į ljı Ĺ Į Į ⮖⚳ Ĵ Į Į Į Į lj lj lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 湶⶜⪑ lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 楔Ἦ大Ṇ ĸĭķĺĹ ĸĴ ĴĹ ĵijij ĵĴij ĴĭĴĴĵ ĴĭijĴij Ĺ ķ ĹĴ ĸı ijĭljıij ljķ Ķ ljĶķ ljķķ ĸĹĵ Ĺljı Ĺ ĵ ĹĴ ĸı ljĭķĴĺ Ķ ĸ ljijķ ljıĸ ķijĹ ĸķķ Į Į 厚⼳屻 ķĺ Į lj ĵ ij ijlj Ĵĵ Ĵ Ĵ Į lj Ĵı Į lj ij Į Ĺ ljij Ĵ Ĵ Į lj Ķ Į Į Į ij lj ij Į Į 㱁䁷⛘旧㉱ỗ ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㕘≈✉ ķĹ lj lj Ĵ lj ijij ĵı Į Į Į Į ljij Į Į lj lj ĵ ķ Į Į Į Į ljlj Į Į lj Į Ĵ ĸ Į Į 㲘⚳ ijĶĺ Ĵ lj ķ ljlj ĹĴ ljĵĺ lj ĵ Į lj Ĺĸ Į lj ĵ Ķ ijĵ Ķı Į ij Į lj ĵlj Į Į Ķ Ĵ ljĴ ljĺ Į lj 崲⋿ ijĭĵĺlj lj Į ijij ijij ljĭljijķ ljĭijĸĶ Į Ķ ljĺ ijlj ljĭıĴķ Į Į ĺ ljĵ ĵĹĴ ĵĹĸ Į Ĵ ljĺ ijlj ijĴĵ Į Į ĵ ķ ĺĴ ljĴlj Į Į 㰞厲 Ĺ Į Į Į Į Ĵ Ķ Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į ij Į Į lj Į Į lj Į Į ⣏㲳㳚 ljĺ Į lj lj ij Ĺ Ķ lj lj Į Į ĺ Į Į lj lj ĵ ij lj Į Į Į Ķ Į Į lj Į Ĵ lj Į Į 㽛⣏⇑Ṇ ķ Į lj Į lj Ĵ lj Į Į Į Į Ĵ Į Į Į Į ij lj Į Į Į Į Ĵ Į Į lj Į ij Į Į Į 㔸㾇 lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䲸大嗕 ĸ Į Į lj lj lj Ĵ lj Į Į Į Ĵ Į Į lj lj Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 -4-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⷃ䎱 ij Į Į Į Į lj lj Į Į Į Į ij Į Į Į Į lj lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij Į Į Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 朆㳚 ĵĺ ij lj ķ ķ ljĹ ljĵ Į Į lj lj ljı lj Į ij lj Ĵ lj Į Į lj lj Ĺ Į lj lj ij Ĵ lj Į Į 楔忼≈㕗≈ lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㧉慴大㕗 lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⣰⍲⇑Ṇ Ĵ Į Į Į Į lj lj Į Į Į lj ij Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⋿朆 Ĵĺ ij lj ķ Ķ ljĵ ljı Į Į lj Į Ĺ lj Į ij lj ij lj Į Į lj Į Ĺ Į lj lj ij Ĵ lj Į Į 䲵䰛㭼Ṇ ij Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ Į Į Į Į lj ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㫸㳚 ijĹ ij Į ij ij Ĺ ljĵ Į Į Į Į ĸ lj Į Į lj ij Ĵ Į Į Į Į ĵ Į Į Į Į ij ij Į Į 㭼⇑㗪 ij Į Į Į Į Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㱽⚳ ij lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į ij lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⊰䈁⇑ lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ッ䇦嗕 lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 佑⣏⇑ Ĵ lj Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 匟嗕 ij Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ㋒⦩ lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 吉厬䈁 Ķ Į Į Į Į ij Ĵ Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į 大䎕䈁 ĵ Į Į Į Į lj Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į 劙⚳ ķ Į Į lj lj Ĵ lj Į Į Į Į ij Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⽟⚳ lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 伶㳚 ĵijĴ ĸ Į Ĵĸ Ĵı ljĹĶ ljĶlj ĵ ĵ Ĵ ij ljljĶ Ĵ Į ljij ljı ĵķ Ĵĸ Į ij Ĵ ij ĶĹ Į Į Ĺ ĸ ijĴ ijı Į Į -5-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ≈㊧⣏ ljijĺ ķ Į ljķ ljı ĵĸ ĵĸ lj Į lj lj Ĵĵ ij Į Ķ ĵ ĺ ljij Į Į lj lj Ĺ Į Į Ĵ Į Ĵ ij Į Į ⒍㕗⣏湶≈ Ķ Į Į Į Į ij Ĵ Į Į Į Į Ĵ Į Į Į Į ij lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⣂㖶⯤≈ Ĺ Į Į Į lj Ĵ ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 啑䇦䒎⣂ ĵ Į Į Į Į ij ij Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 䒄⛘楔㉱ ĵ Į Į Į Į ij ij Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⡐大⒍ Ķ Į Į Į Į ij Ĵ Į Į Į Į ij Į Į Į Į lj lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⯤≈㉱䒄 Ĵ Į Į Į Į ij Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⶜㊧楔 Ĵ Į Į Į Į lj ij Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 居慴㕗 ĵ Į Į ij ij Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Ĵ Į Į lj Į ij Į Į Į 伶⚳ ljĵĵ lj Į ljlj ĺ ĸĶ ĵĸ Į Į lj Į ĵlj lj Į Ķ Ĵ ijlj ljı Į Į lj Į ijij Į Į ij Ĵ ljij Ķ Į Į 旧㟡⺟ ĵı Į Į ij Ĵ ljĹ ljij Ĵ ij Į Į ĺ Į Į Į lj Ĵ ĵ Į lj Į Į ĵ Į Į Į Į lj Ĵ Į Į 䍣⇑䵕Ṇ lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į ⶜大 Ĵij Į Į Į ĵ ljĶ ljı Į lj lj lj ĺ Į Į Į lj Ĵ ij Į lj lj lj Ĵ Į Į Į Į Į Ĵ Į Į 㘢⇑ ljlj Į Į Ĵ Į ij ķ Į Į Į Į Ĵ Į Į lj Į Į ij Į Į Į Į ij Į Į Į lj lj Į Į Į ⒍ΐ㭼Ṇ ij Į Į Į Į ij Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌬䒄⣂ ĵ Į Į lj Į Į Ĵ Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Ĵ Į Į Į Į lj ij Į Į ⶜㉱⛕ ljķ Į Į lj Į ĺ ķ Į Į Į Į Ķ Į Į lj Į Ĵ lj Į Į Į Į ĸ Į Į lj ij Ĵ lj Į Į 䦀欗 Ĵ Į Į Į Į lj ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⥼ℏ䐆㉱ Ķ Į Į lj Į ij ij Į Į Į Į ij Į Į Į Į lj lj Į Į Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į 婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ijį 㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ Ĵį 㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ -6-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ljljĭljĹĺ ljljĴ ĴĹ Ĺĺĸ Ĺijij ĵĭĺljĺ ĵĭĴıı lj ij ķĵ ĴĴ ijĭĶķı ĴĴ ĺ ijĹĺ ijĺĶ ĺĺĵ Ĺĵlj 炼 ij ķĵ ĴĴ ijĭıljĵ ķ ij ljķlj ljljĴ Ĺĺĵ ĹĴĹ 炼 炼 ljljĭljĹĺ ljljĴ ĴĹ Ĺĺĸ Ĺijij ĵĭĺljĺ ĵĭĴıı lj ij ķĵ ĴĴ ijĭĶķı ĴĴ ĺ ijĹĺ ijĺĶ ĺĺĵ Ĺĵlj 炼 ij ķĵ ĴĴ ijĭıljĵ ķ ij ljķlj ljljĴ Ĺĺĵ ĹĴĹ 炼 炼 ĺĭıķĺ Ĺij ijĸ ĸljķ ķĶĶ ĴĭĺĶĶ ĴĭĶĴĵ lj ij ķĵ ĴĴ ijĭljĵĺ ijĵ ĸ ijijĹ ijĴĵ Ĺijķ ĸĴlj 炼 ij ķĵ ĴĴ ljĭĴljĺ ij lj ljljij ĸĹ Ķĸĸ Ķĵĺ 炼 炼 ijĭljijı Ĵlj ljlj ljĹlj ljķĸ ĺķĵ ĸķķ 炼 炼 炼 炼 ĵljlj ĺ ij ķlj ķlj ljķĹ ljljı 炼 炼 炼 炼 ķĺĶ ĵ lj ĵĺ ĴĶ Ĵljĸ ijĹĺ 炼 炼 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ䷥妰 ⌂⢓ 堐łijĮljţġġ⣏⮰㟉昊㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 䡑⢓䎕 婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ijį 㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ ˢ楁㷗 ˢ㽛攨 ䷥妰 ䷥妰 Ṇ㳚 䡑⢓ ⬠⢓ ⃰ᾖ悐 ∗⬠⢓ ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓䎕 -7-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ĸĭıĹĺ ijĭĺljĶ ĵĭljĸĵ ljĶlj ijĺķ Ĺı ljĴı ijĭķĹĵ ĴĭĸĵĹ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ķĭĺķij ijĭĹĸlj ĵĭıĺlj ljijı ijĵĶ ĸĵ ljljı ijĭķĸĸ ĴĭĸĴķ 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų Ķĸĸ ĵıĵ ljĸĴ ij ij ij ĸ ĵıı ljķĵ 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ijılj ljıı ljılj 炼 炼 炼 炼 ljıı ljılj ⌘⹎ġŊůťŪŢ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijĭĺĴĶ ljĭijĴķ ljĭķĺĺ ķ ljĶ ķ ljĶ ljĭijijĵ ljĭķķĺ 㖍㛔ġŋŢűŢů Ĵķ ljlj ijĶ ĵ ljlj ĵ Ķ Ĵ ĺ ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ijĶ ķ ljĺ Ĵ ljij 炼 ĵ Ĵ Ĵ 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ijıij ĸĵ ljijĹ Ĺ ljķ ljlj ljĶ ĶĶ ĺĸ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ĵĸ ljĺ ijĹ ķ ljı lj Ĵ ljij ljĶ 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ ĺ Ĵ ķ ij Ĵ lj ij 炼 lj 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijĸij ljljĸ ljĶĶ ij ij Ĵ ĵ ljljij ljĵĺ ⛇俛℞ġŕŶųŬŪźŦ ij lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ijĭijĺı ĸķĴ ljĭĶijĸ ljĺ Ĵlj ĸ ĸ ĸĴĸ ljĭĵĹĺ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ ĴĶĸ ljĴij ijijĶ ķĵ ljĴĺ Ĵĺ ĵĹ ijĺ ĴĹ 㽛攨ġŎŢŤŢŰ ĸ Ĵ ĵ Ĵ ĵ 炼 炼 炼 炼 呁⎌ġŎŰůŨŰ lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ljlj Ĵ Ĺ Ĵ ķ 炼 炼 炼 ij 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ Ķ Ĵ ij Ĵ ij 炼 炼 炼 炼 䲸大嗕ġŏŦŸġśŦŢŭŢůť ķ 炼 ķ 炼 ĵ 炼 炼 炼 ij 朆㳚ġłŧųŪŤŢ ij lj lj 炼 lj lj 炼 炼 炼 ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ ij lj lj 炼 lj lj 炼 炼 炼 㫸㳚ġņŶųŰűŦ Ĺ ij ķ lj ĵ 炼 炼 lj ij 佑⣏⇑ġŊŵŢŭź lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 大䎕䈁ġŔűŢŪů lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 劙⚳ġŖůŪŵŦťġŌŪůŨťŰŮ Ķ ij Ĵ lj Ĵ 炼 炼 lj 炼 ⽟⚳ġňŦųŮŢůź lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ Ĺĺ Ĵķ ĶĴ ijĶ Ĵij Ķ ljĴ ķ Ĺ ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ĺ ij ĸ lj Ĵ 炼 Ĵ lj lj ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ ij 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 lj 䒄⛘楔㉱ġňŶŢŵŦŮŢŭŢ ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ⡐大⒍ġŎŦŹŪŤŰ ij ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ķĸ ijij ĴĶ ljĺ ijķ ij Ķ lj ĵ 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ķ ij ĵ 炼 炼 lj Ĵ lj lj ⶜大ġŃųŢŻŪŭ ķ ķ 炼 ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ ĵ ij ij lj 炼 炼 lj lj lj 䁷㉱⛕ġŖųŶŨŶŢź lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ℞ṾġŐŵũŦųŴ ljĸ ij ljĶ ij Ĺ 炼 ĸ 炼 炼 堐łijĮijġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljlj⬠⸜⹎ġŔŚijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -8-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ĸĭıĹĺ ĴĭĸıĶ ĴĭĴĹĵ ijĴĵ ijljĴ ljıĵ ljıķ ĴĭĴķĸ ĴĭıķĶ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ķĭĺķij Ĵĭķijĸ ĴĭĴĴĶ ljĹĶ ljĹı Ĺĺ ĺĶ ĴĭĴĶĴ Ĵĭıķı 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų Ķĸĸ ijĺĹ ijĸĺ lj Ĵ ĵ Ķ ijĺĴ ijĸlj 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ijılj ljljĹ ĹĴ 炼 炼 炼 炼 ljljĹ ĹĴ ⌘⹎ġŊůťŪŢ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijĭĺĴĶ ljĭĵĵĶ ljĭĵĺı ljı ljlj ĸ ljĵ ljĭĵijĹ ljĭĵķĶ 㖍㛔ġŋŢűŢů Ĵķ ljĶ ijlj ĺ ķ Ĵ ķ Ĵ ĺ ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ijĶ ljij ljĴ ĸ Ĺ 炼 ĵ Ķ lj 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ijıij ljĴij ĸı Ĺ ljķ ljĵ ljij ljljı ĵij 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ĵĸ ijĶ ijij ljı ķ ij ij ljĴ ljĵ 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ ĺ Ķ ĵ Ĵ ij ij lj 炼 lj 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijĸij ljijķ ljĵķ lj Ĵ Ĵ ĵ ljijij ljĴĺ ⛇俛℞ġŕŶųŬŪźŦ ij lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ijĭijĺı ljĭijĵĶ ljĭıĵĶ ijij ijĹ ķ Ĺ ljĭijljĸ ljĭııĺ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ ĴĶĸ ijıı ljĶĸ ljljı ĺĴ ĵĹ Ĵĺ ĵij ijĶ 㽛攨ġŎŢŤŢŰ ĸ Ĵ ĵ Ĵ ĵ 炼 炼 炼 炼 呁⎌ġŎŰůŨŰ lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ljlj Ĵ Ĺ Ĵ ķ 炼 炼 炼 ij 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ Ķ lj ĵ lj ĵ 炼 炼 炼 炼 䲸大嗕ġŏŦŸġśŦŢŭŢůť ķ ij ĵ ij ij 炼 炼 炼 ij 朆㳚ġłŧųŪŤŢ ij ij 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ ij ij 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 㫸㳚ġņŶųŰűŦ Ĺ ĸ lj Ķ 炼 炼 炼 ij lj 佑⣏⇑ġŊŵŢŭź lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 大䎕䈁ġŔűŢŪů lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 劙⚳ġŖůŪŵŦťġŌŪůŨťŰŮ Ķ Ķ 炼 ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 ⽟⚳ġňŦųŮŢůź lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ Ĺĺ Ķĵ ĴĶ ĴĴ ijĵ ĺ ĺ ljij ij ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ĺ ĸ ij ĵ 炼 lj ij ij 炼 ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ ij lj lj 炼 炼 炼 lj lj 炼 䒄⛘楔㉱ġňŶŢŵŦŮŢŭŢ ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 ⡐大⒍ġŎŦŹŪŤŰ ij ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ķĸ Ĵij ijĶ ijĶ ijı ĵ Ĵ Ĵ ij 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ķ ĵ ij 炼 炼 ij ij ij 炼 ⶜大ġŃųŢŻŪŭ ķ ĵ ij Ĵ lj lj lj 炼 炼 ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ ĵ Ĵ lj 炼 lj lj 炼 ij 炼 䁷㉱⛕ġŖųŶŨŶŢź lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ℞ṾġŐŵũŦųŴ ljĸ ljij Ķ ĸ Ĵ Ķ ij 炼 炼 堐łijĮĴġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljlj⬠⸜⹎ġŔŚijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -9-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ljĭĹĵij ĺljlj ĺĴlj Ĵĵ ijĹ ĴĴ ĴĴ Ĺĵĵ Ĺĸı Ṇ㳚ġłŴŪŢ ljĭĹljı ĹĹĶ ĺijĶ ijĴ ijĴ ijĴ Ĵij ĹĴĺ Ĺĸı 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų ĸĶ Ĵlj ĵĵ 炼 炼 lj 炼 Ĵı ĵĵ 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ Ĵı ijĵ ķ 炼 炼 炼 炼 ijĵ ķ ⌘⹎ġŊůťŪŢ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ķijij ĴĴĵ ijĹĹ 炼 lj Ĺ ķ Ĵijķ ijĹlj Ẳ㚿ġŊųŢů lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 㖍㛔ġŋŢűŢů Ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ķ ĵ ij lj lj ij lj lj 炼 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ĸij ĴĹ Ĵĵ 炼 Ĵ lj ij Ĵĸ ijĺ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ljlj Ķ ķ 炼 炼 ij Ĵ Ĵ Ĵ 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ĴĶ ljĶ ijı 炼 炼 ij lj ljĴ ljĺ 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ĺıĴ ĵıĸ ĵĺķ Ĵ ĵ lj ĺ ĵıĴ ĵĹĴ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ Ķlj ijĸ ijĵ ljĺ ljĵ ķ ĸ ij Ĵ ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 朆㳚ġłŧųŪŤŢ Ĵ Ĵ 炼 lj 炼 lj 炼 lj 炼 ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ Ĵ Ĵ 炼 lj 炼 lj 炼 lj 炼 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ijĶ ljĺ ķ Ĺ Ķ ĸ lj ĵ 炼 ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ij lj lj 炼 炼 lj lj 炼 炼 ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ ij ij 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ ljķ ljij ĵ Ķ ĵ ĵ 炼 Ĵ 炼 ⶜大ġŃųŢŻŪŭ Ĵ Ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 䁷㉱⛕ġŖųŶŨŶŢź lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ℞ṾġŐŵũŦųŴ Ĵ Ĵ 炼 lj 炼 ij 炼 炼 炼 堐łijĮĵġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉䔊㤕⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -10-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 ljķĭĺĹij ķĭıĵĴ ljıĭĺĴĺ ĴĭijĵĹ ĶĭĸĶĵ ljĸ ķı ijĭĸĸĹ ĶĭljijĶ ĶĭıĵĹ ljıĭĺljĶ ijĭĴıĹ ĶĭĸĴĺ ljĸ ķı ijĭĸijĴ Ķĭljljķ ķı ijĵ Ķ ljĶ Į Į ĶĶ ĺ ĺĴĶ Į Ṇ㳚 ljķĭĵķĴ Ķĭĺıij ljıĭĶķlj ĴĭljĶĹ ĶĭĶĵı ljĸ Ķĵ ijĭĸijĸ ĵĭĺķĸ ĵĭĺljĸ ljıĭĶĵĵ ijĭijijķ ĶĭĶijĹ ljĸ Ķĵ ijĭķĸĵ ĵĭĺķij Ķĸ ljĸ ĵ ljij Į Į ĶĴ Ķ ĺijĹ Į 䶔䓠 ljĭijıı ĸĸĺ ĵijlj ĸılj ijĸlj ij ĸ ĸķ ljĵĴ ijıĵ ĵijlj ljĴĵ ijĸlj ij ĸ ķĹ ljĵĴ Ĺ Į Į Į Į Į Ĺ Į Ķķĸ Į 㞔❼⮐ Ĵij ijı ljij Į lj Į Į ijı ljlj ljĺ ljij Į lj Į Į ljĺ ljlj lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į ⌘⹎ ljij ĺ Ĵ Į lj Į Į ĺ ij ĺ Ĵ Į lj Į Į ĺ ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌘⯤ ĵĭijķĺ ljĭĸijı ijĭĶĵĺ ĹĴij ljĭĵljij Į Ĵ ĹĹĹ ljĭljĴĵ ljĭĶĴĹ ijĭĶĵı ķĸı ljĭĵıĵ Į Ĵ ĹķĹ ljĭljĴĴ ijĴ ĺ Ĵ Ĺ Į Į ijı lj ljĶĺ Į Ẳ㚿 Ķ Į Ķ Į Ķ Į Į Į Į Į Ķ Į Ķ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㖍㛔 ijıĴ ķķ ljĴĸ ĶĴ ĺĹ lj lj ljij ĴĹ ĶĹ ljĴķ ĵķ ĺĹ lj lj ljlj Ĵĸ lj lj Į Į Į Į lj lj ĸ Į 䲬㖎 Ķ Į Ķ Į ĵ Į Į Į lj Į Ķ Į ĵ Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⋿杻 ljĴĹ ĴĹ ljıı ijı ĵĸ Į Į ljĹ ĶĴ ĴĹ ljıı ijı ĵĸ Į Į ljĹ ĶĴ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⮖⚳ Ĵ lj ij Į lj Į Į lj lj Į ij Į lj Į Į Į lj lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į 湶⶜⪑ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 楔Ἦ大Ṇ ĸĭķĺĹ ijĭljıij ĶĭĶĺķ ljĭĴĶij Ĵĭijĸĺ ljı ĵı ĸĵı ijĭijĸĸ ljĭĺĴĸ ĶĭĶĺĵ ljĭljĺĺ Ĵĭijĸĺ ljı ĵı ĸijĹ ijĭijĸĶ ljij ij Į Į Į Į ljij ij ljĶĴ Į 厚⼳屻 ķĺ Ĵı Ĵĺ ljĸ ijķ Į Į ljĴ ljĴ ijĴ Ĵĺ ljķ ijķ Į Į ĸ ljĴ ķ Į Į Į Į Į ķ Į lj Į 㱁䁷⛘旧㉱ỗ ij lj lj lj Į Į Į Į lj lj lj lj Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㕘≈✉ ķĹ ljij Ķķ ĺ ijķ Į Į Ĵ Ĵı ljij Ķķ ĺ ijķ Į Į Ĵ Ĵı Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㲘⚳ ijĶĺ Ĺĸ ljĸij ĵĸ ljijlj ij Į ĴĹ Ķlj Ĺĵ ljķĺ ĵķ ljljĺ ij Į Ĵķ Ķı ij Ĵ Į ij Į Į ij lj lj Į 崲⋿ ijĭĵĺlj ljĭıĴķ ljĭĵĶĶ ljijĶ ijĵĴ ij Ĵ ĺıĺ ljĭijıĺ ĺĺĴ ljĭĵĶĴ Ĺĵ ijĵlj ij Ĵ ĺıĸ ljĭijıĺ Ĵ ij lj ij Į Į ij Į ĵı Į 㰞厲 Ĺ lj ĸ lj ĵ Į Į Į Ĵ lj ĸ lj ĵ Į Į Į Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⣏㲳㳚 ljĺ ĺ ljı ĵ Ķ Į Į Ķ Ķ Ĺ ĺ ĵ Ķ Į Į ĵ ĵ lj lj Į Į Į Į lj lj Į Į 㽛⣏⇑Ṇ ķ Ĵ Ĵ ij ij Į Į lj lj Ĵ Ĵ ij ij Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㔸㾇 lj lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䲸大嗕 ĸ Ĵ ĵ lj lj Į Į ij Ĵ ij ĵ lj lj Į Į lj Ĵ lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 -11-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⷃ䎱 ij ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 朆㳚 ĵĺ ljı Ĵĺ ĺ ijĴ Į ij lj ljĵ Ĺ Ĵĺ ĸ ijĴ Į ij lj ljĵ Į Į Į Į Į Į Į Į ij Į 楔忼≈㕗≈ lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㧉慴大㕗 lj Į lj Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⣰⍲⇑Ṇ Ĵ ij lj lj lj Į Į lj Į lj lj Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į ⋿朆 Ĵĺ Ĺ Ĵlj Ĺ ijlj Į lj Į ĺ ĸ Ĵlj ĸ ijlj Į lj Į ĺ Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į 䲵䰛㭼Ṇ ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ Į Ĵ Į Į Į Į Į Ĵ Į Ĵ Į Į Į Į Į Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㫸㳚 ijĹ ĸ ijlj ķ ljij Į ij lj ĸ ĸ ijlj ķ ljij Į ij lj ĸ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㭼⇑㗪 ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㱽⚳ ij ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⊰䈁⇑ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ッ䇦嗕 lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 佑⣏⇑ Ĵ Į Ĵ Į lj Į lj Į lj Į Ĵ Į lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 匟嗕 ij Į ij Į ij Į Į Į Į Į ij Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ㋒⦩ lj lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 吉厬䈁 Ķ lj ĵ lj lj Į Į Į Ĵ lj ĵ lj lj Į Į Į Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 大䎕䈁 ĵ Į ĵ Į ĵ Į Į Į Į Į ĵ Į ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 劙⚳ ķ ij ĵ ij lj Į lj Į ij ij ĵ ij lj Į lj Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⽟⚳ lj lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 伶㳚 ĵijĴ ljljĶ ĴıĹ ĸlj ljĸĵ Į ij ĵĵ ljĴij ljıĹ Ĵıij ķĶ ljĸlj Į ij ĵĴ ljijĺ ij ķ lj Ĵ Į Į lj Ĵ Ķ Į ≈㊧⣏ ljijĺ Ĵĵ ĺĶ ljķ ĵij Į Į ljĹ ĶĴ Ĵij ĺĵ ljĵ ĵij Į Į ljĹ Ķij Į lj Į Į Į Į Į lj ij Į ⒍㕗⣏湶≈ Ķ Ĵ ij lj lj Į Į ij lj Ĵ ij lj lj Į Į ij lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į -12-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⣂㖶⯤≈ Ĺ Į Ĺ Į ĸ Į Į Į lj Į Ĺ Į ĸ Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 啑䇦䒎⣂ ĵ lj Ĵ Į Ĵ Į Į lj Į lj Ĵ Į Ĵ Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䒄⛘楔㉱ ĵ lj Ĵ Į ij Į Į lj lj lj Ĵ Į ij Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⡐大⒍ Ķ ij Ĵ ij Ĵ Į Į Į Į ij Ĵ ij Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⯤≈㉱䒄 Ĵ lj ij lj lj Į Į Į lj lj lj lj lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⶜㊧楔 Ĵ lj ij lj lj Į Į Į lj lj ij lj lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 居慴㕗 ĵ lj Ĵ lj Ĵ Į Į Į Į lj Ĵ lj Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 伶⚳ ljĵĵ ĵlj ljıĴ ijķ Ķlj Į lj ljĶ Ķlj ĵı ljıĴ ijĶ Ķlj Į lj ljĶ Ķlj Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į 旧㟡⺟ ĵı ĺ Ĵlj Ķ ijĶ Į Į ĵ ķ Ĺ ijĸ Ķ ijij Į Į Ĵ Ķ lj ĵ Į Ĵ Į Į lj lj Į Į 䍣⇑䵕Ṇ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⶜大 Ĵij ĺ ijĴ ĸ ljĴ Į Į ij ljı ķ ijĴ ĵ ljĴ Į Į ij ljı lj Į lj Į Į Į Į Į ij Į 㘢⇑ ljlj Ĵ Ĺ Ĵ ķ Į Į Į ij Ĵ Ĺ Ĵ ķ Į Į Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⒍ΐ㭼Ṇ ij lj lj lj lj Į Į Į Į lj lj lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌬䒄⣂ ĵ lj Ĵ lj ij Į lj Į Į lj Ĵ lj ij Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⶜㉱⛕ ljķ Ķ ljlj Ķ Ĺ Į Į Į Ĵ Ķ ljlj Ķ Ĺ Į Į Į Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䦀欗 Ĵ Į Ĵ Į ij Į Į Į lj Į Ĵ Į ij Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⥼ℏ䐆㉱ Ķ ij Ĵ lj ij Į Į lj lj ij Ĵ lj ij Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ˢˢˢĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ -13-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ljljĭljĹĺ ijĭĶķı Ĺĭķijĺ ljĭijĶĺ ĴĭĶĵĴ ljĵ ĵĺ ljĭijĹĸ ĶĭıĴĸ ijĭĵķlj ĹĭķijĹ ljĭljķij ĴĭĶĵĴ ljĵ ĵĺ ljĭijĹĶ ĶĭıĴķ ij lj 炼 炼 炼 炼 ij lj ĺĸ 炼 ljljĭljĹĺ ijĭĶķı Ĺĭķijĺ ljĭijĶĺ ĴĭĶĵĴ ljĵ ĵĺ ljĭijĹĸ ĶĭıĴĸ ijĭĵķlj ĹĭķijĹ ljĭljķij ĴĭĶĵĴ ljĵ ĵĺ ljĭijĹĶ ĶĭıĴķ ij lj 炼 炼 炼 炼 ij lj ĺĸ 炼 ĺĭıķĺ ijĭljĵĺ ķĭĺijı ljĭıljij ijĭķĵĴ ljlj ĵlj ljĭljijķ ĵĭijĴķ ijĭıĶı ķĭĺljĺ ĺljĶ ijĭķĵĴ ljlj ĵlj ljĭljijĵ ĵĭijĴĶ ij lj 炼 炼 炼 炼 ij lj ĺĸ 炼 ijĭljijı ĵljlj ljĭĸıĺ ijĵĸ ĺıı Ĵ Ĺ ljķlj Ĺılj ĵljlj ljĭĸıĺ ijĵĸ ĺıı Ĵ Ĺ ljķlj Ĺılj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ䷥妰 ⚳䩳 䥩䩳 ⚳䩳 堐łĴĮljţġ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 ˢ楁㷗 ˢ㽛攨 ⮷妰 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 Ṇ㳚 ⚳䩳 ⶪ䩳 -14-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ䷥妰 ljķĭĺĹij Ĺĭijķķ Ĺĭĸljķ ĵĭĴĹı ĵĭķijij Ĵlj ĵķ ĴĭĹĶĶ ĵĭıĵĹ ĸĭĹljĶ ĹĭljĵĹ ĴĭĺķĶ ĵĭıĹij Ĵlj ĵķ ĴĭĹljĺ ĵĭıijı ĵı ĵĵ ĵ ljķ Į Į Ĵķ ijĹ ĵljlj Ṇ㳚 ljķĭĵķĴ ĸĭĺĹlj ĹĭĵĹij ĵĭijljlj ĵĭĵĹĸ ijĹ ĵĴ Ĵĭĸĵij ĴĭĺĶij ĸĭĶĴĺ ĸĭĺijij ĴĭĹıij ĴĭĺĶij ijĹ ĵĴ Ĵĭĸıĺ Ĵĭĺijĸ ĴĶ Ĵĺ ij ljĵ Į Į ĴĴ ijĶ ĵıĸ 䶔䓠 ljĭijıı ĵĹlj ĸljĺ ĴĸĹ Ķĺĵ Ĵ ķ ljıı ljljĺ ijĶlj Ĵĸĵ ljĶĴ ijĶij Ĵ ķ ĺĶ ljljķ Ķ Ĵ Į Į Į Į Ķ Ĵ ijijĶ 㞔❼⮐ Ĵij ijĵ Ĺ lj Į Į Į ijĴ Ĺ ijĴ Ĺ lj Į Į Į ijij Ĺ lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⌘⹎ ljij ķ ķ Į lj Į Į ķ Ķ ķ ķ Į lj Į Į ķ Ķ Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌘⯤ ĵĭijķĺ ijĭıĸĸ ijĭljĺij ljĭıĹlj ljĭljķĴ lj ij ĺĺĶ ljĭıijĸ ljĭĺĹĴ ijĭıĺĶ ljĭıılj ljĭıĸĴ lj ij ĺĹlj ljĭıijı ljķ ljķ ij ĺ Į Į ljĵ ĸ ĸĹ Ẳ㚿 Ķ lj ĵ lj ĵ Į Į Į Į lj ĵ lj ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㖍㛔 ijıĴ Ĺķ ljljĸ ķĺ Ĺij lj lj ljķ Ĵĵ Ĺĵ ljljı ķĸ ĸĸ lj lj ljķ Ĵij Į ij Į Į Į Į Į ij ij 䲬㖎 Ķ lj ĵ lj Ĵ Į Į Į lj lj ĵ lj Ĵ Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⋿杻 ljĴĹ ķĶ ĸĴ Ĵĵ ĴĴ Į Į Ĵlj ĵı ķĶ ĸĴ Ĵĵ ĴĴ Į Į Ĵlj ĵı Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⮖⚳ Ĵ ij lj Į lj Į Į ij Į lj lj Į lj Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į 湶⶜⪑ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 楔Ἦ大Ṇ ĸĭķĺĹ Ĵĭĺijı ĴĭĸĸĹ ijĭĵıĵ ijĭijijĸ ijı Ĵı ljĭĵĺķ ljĭĶijlj ĴĭĹijĺ Ĵĭĸıij ijĭĴijlj ijĭljĶĸ ijı Ĵı ljĭĵĹĹ ljĭĶljĶ Ĺ ķ Į Į Į Į Ĺ ķ ĹĴ 厚⼳屻 ķĺ ijĹ ĵlj ljĶ ijĹ Į Į ljĴ ljĴ ijĶ Ĵĸ ljĶ ijĸ Į Į ljı ljı Ĵ Ĵ Į Į Į Į Ĵ Ĵ Į 㱁䁷⛘旧㉱ỗ ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㕘≈✉ ķĹ ijķ ĵij ljĵ ijlj Į Į ljij ijlj ijķ ĵij ljĵ ijlj Į Į ljij ijlj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㲘⚳ ijĶĺ ĺĴ ljķķ ķij ljıķ Į ij Ĵlj ĶĹ ĺij ljķlj ķij ljıĴ Į ij Ĵı Ķķ lj ĵ Į ij Į Į lj ij Į 崲⋿ ijĭĵĺlj ljĭljķĹ ljĭĴijĴ ljĶı ijljĹ Ĵ ij ljĭıljĶ ljĭljıĴ ljĭljĵĺ ljĭijĺĸ ljĴlj ljĺĵ Ĵ ij ljĭıljĶ ljĭljılj Į Ķ Į Ĵ Į Į Į ij ljĺ 㰞厲 Ĺ Ĵ Ķ lj ĵ Į Į ij lj Ĵ Ķ lj ĵ Į Į ij lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⣏㲳㳚 ljĺ ljı ĺ ķ Ĵ Į Į ĵ ķ ĺ Ĺ ķ Ĵ Į Į Ĵ Ķ lj lj Į Į Į Į lj lj Į 㽛⣏⇑Ṇ ķ Ĵ Ĵ ij ij Į Į lj lj Ĵ Ĵ ij ij Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㔸㾇 lj lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䲸大嗕 ĸ Ĵ ĵ ij Į Į Į lj ĵ ij ĵ ij Į Į Į Į ĵ lj Į Į Į Į Į lj Į Į ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj ijlj Į Į Į Į Į Į ĸı lj Ĵĵij Į Į Ĺlj Į Ķ ⚳䩳 ⤛ Ķijĵ Ķijlj ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 -15-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⚳䩳 ⤛ ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⷃ䎱 ij lj lj Į lj Į Į lj Į lj lj Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij lj lj lj Į Į Į Į lj lj Į lj Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į 朆㳚 ĵĺ ijĸ ijij ljĹ ljĵ lj lj Ĺ ĸ ijķ ijlj ljĸ ljĴ lj lj Ĺ ĸ Į Į Į Į Į Į Į Į lj 楔忼≈㕗≈ lj lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㧉慴大㕗 lj lj Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⣰⍲⇑Ṇ Ĵ lj ij Į ij Į Į lj Į lj lj Į lj Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⋿朆 Ĵĺ ijĴ ljķ ljĹ ljlj Į lj Ķ ĵ ijij ljķ ljĸ ljlj Į lj Ķ ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į lj 䲵䰛㭼Ṇ ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ lj ij Į Į Į Į lj ij lj ij Į Į Į Į lj ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㫸㳚 ijĹ ljij ljķ ķ ljij lj lj Ķ Ĵ ljij ljķ ķ ljij lj lj Ķ Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㭼⇑㗪 ij Į ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 㱽⚳ ij ij Į lj Į Į Į lj Į ij Į lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⊰䈁⇑ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ッ䇦嗕 lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 佑⣏⇑ Ĵ lj ij lj Į Į lj Į lj lj ij lj Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 匟嗕 ij lj lj lj lj Į Į Į Į lj lj lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ㋒⦩ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 吉厬䈁 Ķ ij Ĵ Į ij Į Į ij lj ij Ĵ Į ij Į Į ij lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 大䎕䈁 ĵ lj Ĵ lj Ĵ Į Į Į Į lj Ĵ lj Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 劙⚳ ķ ĵ ij lj ij lj Į ij Į ĵ ij lj ij lj Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⽟⚳ lj lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 伶㳚 ĵijĴ ijĴķ ljĹĸ ljĴĺ ljıķ lj lj ĺķ Ĺı ijijĺ ljĹlj ljĴĵ ljıij lj lj ĺĵ ĸĹ ĵ ĵ ij ij Į Į ij ij Ĵ ≈㊧⣏ ljijĺ ĸlj ĶĹ Ĵij ijķ Į Į Ĵĺ Ĵij ķĺ Ķĸ Ĵlj ijĶ Į Į ĴĹ Ĵij lj Į Į Į Į Į lj Į lj ⒍㕗⣏湶≈ Ķ ij Ĵ lj lj Į Į lj ij ij Ĵ lj lj Į Į lj ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ij lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į lj Į Į lj Į Į Į Į -16-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⚳䩳 ⤛ ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⣂㖶⯤≈ Ĺ Ĵ Ķ Ĵ ĵ Į Į Į lj Ĵ Ķ Ĵ ĵ Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 啑䇦䒎⣂ ĵ ij ij ij lj Į Į Į lj ij ij ij lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䒄⛘楔㉱ ĵ ij ij lj lj Į Į lj lj ij ij lj lj Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⡐大⒍ Ķ ij Ĵ ij Ĵ Į Į Į Į ij Ĵ ij Ĵ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⯤≈㉱䒄 Ĵ ij lj ij Į Į Į Į lj ij Į ij Į Į Į Į Į Į lj Į Į Į Į Į lj Į ⶜㊧楔 Ĵ lj ij lj lj Į Į Į lj lj ij lj lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į 居慴㕗 ĵ ij ij ij ij Į Į Į Į ij ij ij ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 伶⚳ ljĵĵ ĹĹ Ķķ ĵĶ Ĵij lj Į ĵij ijĵ Ĺĸ Ķķ ĵĵ Ĵij lj Į ĵij ijĵ Į Į Į Į Į Į Į Į lj 旧㟡⺟ ĵı ijĴ ljĸ ijlj ĺ Į Į ij Ĺ ijı ljĶ ljĺ Ĺ Į Į lj ĸ Ĵ ij ij lj Į Į lj lj Į 䍣⇑䵕Ṇ lj Į lj Į lj Į Į Į Į Į lj Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⶜大 Ĵij ljķ ljķ ĺ ljlj Į Į ĸ Ķ ljĶ ljĵ Ĺ ĺ Į Į ĸ Ķ Į lj Į lj Į Į Į Į lj 㘢⇑ ljlj Ķ ķ ĵ Ķ Į Į lj lj Ķ ķ ĵ Ķ Į Į lj lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⒍ΐ㭼Ṇ ij ij Į ij Į Į Į Į Į ij Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⌬䒄⣂ ĵ lj Ĵ lj ij Į lj Į Į lj Ĵ lj ij Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⶜㉱⛕ ljķ ljı ķ ĺ ĵ Į Į lj ij ljı ķ ĺ ĵ Į Į lj ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į 䦀欗 Ĵ lj ij lj lj Į Į Į lj lj ij lj lj Į Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į ⥼ℏ䐆㉱ Ķ Ĵ ij lj ij Į Į ij Į Ĵ ij lj ij Į Į ij Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į 婒㖶烉婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ijįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ Ĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Į Į lj Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į -17-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ljljĭljĹĺ Ķĭĺĺĵ ĶĭljĺĶ ijĭķĴĴ ijĭljķĺ Ĵĵ ijĺ ĴĭĴijĸ ijĭĺĺĸ Ķĭĺijĺ Ķĭljķı ijĭĶķĺ ijĭljĴķ Ĵĵ ijĺ ĴĭĴijķ ijĭĺĺĶ lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij ķĵ ljljĭljĹĺ Ķĭĺĺĵ ĶĭljĺĶ ijĭķĴĴ ijĭljķĺ Ĵĵ ijĺ ĴĭĴijĸ ijĭĺĺĸ Ķĭĺijĺ Ķĭljķı ijĭĶķĺ ijĭljĴķ Ĵĵ ijĺ ĴĭĴijķ ijĭĺĺĶ lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij ķĵ ĺĭıķĺ ĵĭĹljĹ ĵĭijĶlj ijĭıılj ljĭķĶĵ ijĸ ijĶ ijĭĸĺı ijĭĶĸij ĵĭĸĶĴ ĵĭijljķ ljĭĺĴĸ ljĭķijlj ijĸ ijĶ ijĭĸĹĺ ijĭĶĸı lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij ķĵ ijĭljijı ljĭljĸķ ĺĵĵ ķĴij ĶljĶ ĸ ĵ ĶĴĸ ĵijĶ ljĭljĸķ ĺĵĵ ķĴij ĶljĶ ĸ ĵ ĶĴĸ ĵijĶ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⤛ 婒㖶烉 ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ijįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Ṇ㳚 ĴĴ ĴĴ 炼 ˢ楁㷗 ˢ㽛攨 ䷥妰 ĴĴ ⚳䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 䥩䩳 堐łĴĮijţġ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 -18-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ķĭĵĴij ijĭķĹĵ ĴĭĸĵĹ ĹĶ ljĹĹ ljķ ljĹ lj 炼 ijĭĶĹij Ṇ㳚ġłŴŪŢ ķĭĵljĴ ijĭķĸĸ ĴĭĸĴķ Ĺı ljĹij ljĵ ljķ lj 炼 ijĭĶĹij 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų Ķķĵ ĵıı ljķĵ ljĵ Ĺ lj 炼 炼 炼 ĴĹĶ 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ijılj ljıı ljılj 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ljıı ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijĭĹĺĴ ljĭijijĵ ljĭķķĺ ĶĴ ljljĴ ij Ĵ 炼 炼 ljĭljķĺ 㖍㛔ġŋŢűŢů ljij Ĵ ĺ lj ķ lj 炼 炼 炼 lj ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ķ Ĵ Ĵ 炼 lj ij 炼 炼 炼 lj 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ljĶij ĶĶ ĺĸ lj Ķ 炼 ĵ 炼 炼 Ķĵ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ijĸ ljij ljĶ lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 ljlj 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ lj 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijķlj ljljij ljĵĺ ĵ ljı 炼 ij lj 炼 ljıĸ ⛇俛℞ġŕŶųŬŪźŦ ij lj lj 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ijĭijijķ ĸĴĸ ljĭĵĹĺ Ķ ljķ ĵ Ķ 炼 炼 ĸijĹ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ ķĸ ijĺ ĴĹ lj ljĸ ij lj 炼 炼 ijķ 呁⎌ġŎŰůŨŰ lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 䲸大嗕ġŏŦŸġśŦŢŭŢůť ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 㫸㳚ġņŶųŰűŦ Ĵ lj ij lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 佑⣏⇑ġŊŵŢŭź lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 大䎕䈁ġŔűŢŪů lj 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 劙⚳ġŖůŪŵŦťġŌŪůŨťŰŮ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ljĵ ķ Ĺ ĵ ĵ ij lj 炼 炼 炼 ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ij lj lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 ⡐大⒍ġŎŦŹŪŤŰ ij ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ķ lj ĵ lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ij lj lj 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 ij ĹĹ ljij 炼 ljĴĸ ䷋ⶪ䩳 冲䓇 ĴĭĶĵij 䥩䩳 ĴĭĶĴĹ ljĶķ ĺĺ ljĭĶĶĴ Ĵ 炼 lj lj 炼 炼 炼 堐łĴĮĴġ檀䳂ᷕ䫱⬠㟉⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炷⏓忚ᾖ悐炸炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳䩳 䚜廬ⶪ䩳 ljĭĵķĹ ijı 炼 炼 炼 炼 Ĵ lj 炼 炼 ij -19-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ijljı Ĺı ljĴı ĺ ijķ ĵij Ķĺ Ĵ ĺ ijķ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ljĹĵ ĸĵ ljljı ĺ ijĴ Ĵķ ĵķ Ĵ Ķ ijķ 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų ĺ ij ĸ ij ĸ 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijlj ķ ljĶ ĵ Ĺ lj Ķ 炼 炼 lj 㖍㛔ġŋŢűŢů ĺ ĵ Ķ lj ij Ĵ ij 炼 炼 炼 ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ĵ 炼 ĵ 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ijķ ljlj ljĶ 炼 lj ĵ Ĵ 炼 lj ĸ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ĵ lj Ĵ 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ Ĵ lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ĸ Ĵ ĵ ij Ĵ lj lj 炼 炼 炼 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ljĵ ĸ ĸ 炼 ij ĵ ĵ lj 炼 ij 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ Ĺĸ Ĵĺ ĵĹ 炼 炼 ijij ijĸ ij ĵ ljĶ 朆㳚ġłŧųŪŤŢ lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ljĹ Ķ ljĴ 炼 lj Ķ Ĺ 炼 ĵ 炼 ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ Ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ ĸ ij Ķ 炼 lj ij Ĵ 炼 lj 炼 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ĵ lj Ĵ 炼 炼 lj lj 炼 ij 炼 ⶜大ġŃųŢŻŪŭ ij ij 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ lj 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 ℞ṾġŐŵũŦųŴ ĸ 炼 ĸ 炼 ij 炼 Ķ 炼 炼 炼 䥩䩳 堐łĴĮĵġ⚳㮹ᷕ⬠⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljljġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijijĮijıijĴ ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳䩳 䚜廬ⶪ䩳 ䷋ⶪ䩳 冲䓇 Ĵķ ljĸ 炼 炼 Ĵķ 炼 ij lj ij 炼 炼 ljı lj ij 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 -20-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3OTE4Nw==