僑生及港澳生人數概況統計(110學年度)

㷸䎃䏞

ႾғϷෝᐞғΓኧ ཷ ݩ ಍ी 110 Ꮲԃ ࡋ ௲ ػ ೽ġ༼ጓ ύ๮҇୯111ԃ2Д

΋ǵ!༼ᕴ܄಍ी ߄ )΋*೛ҥձ಍ी ߄ B2.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 2 ߄ B2.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 3 ߄ B2.3!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵ฻ભձᆶ೛ҥձϩǾ 4 )Β*ႾۚӦձ಍ी ߄ B3.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 5 ߄ B3.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾ 8 ߄ B3.3!ύ฻аΠӚભᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾ 9 ߄ B3.4!ύ฻аΠӚભᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾ : ߄ B3.5!ύ฻аΠӚભᏢਠ౥཰ႾғϷෝᐞғȋࡪ฻ભձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾ 21 )Ο*೛ҥձᆶႾۚӦձҬΰ಍ी ߄ B4.2b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 22 ߄ B4.2c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾ 25 ߄ B4.3b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪ೛ҥձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 26 ߄ B4.3c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪ೛ҥձǵ܄ձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 29 ߄ B4.4!ଯભύ฻ᏢਠӧᏢႾғϷෝᐞғȐ֖຾অ೽ȑȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚ dzdzdz!ӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ ߄ B4.5!୯҇ύᏢӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾ 31 ߄ B4.6!୯҇λᏢӧᏢႾғϷෝᐞғȋࡪ೛ҥձǵཥᙑғձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾ 32 Βǵ!ਠձᆶႾۚӦձҬΰ಍ी ߄ ߄ C2.2b!ε஑ਠଣႾғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 33 ߄ C2.2c!ε஑ਠଣෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 65 ߄ C2.3!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ܄ձǵਠձᆶႾۚӦձϩǾ 85 Οǵ!ε஑ਠଣਠձᆶࣴಞᜪձҬΰ಍ी ߄ ߄ D2.2b!ε஑ਠଣӧᏢႾғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ :8 ߄ D2.2c!ε஑ਠଣӧᏢෝᐞғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ221 ߄ D2.3b!ε஑ਠଣ౥཰ႾғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ231 ߄ D2.3c!ε஑ਠଣ౥཰ෝᐞғΓኧȋࡪࣴಞᜪձǵ฻ભձᆶਠձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾ239 ߕ ᒵ ߕ ᒵ2/!ӚભᏢਠႾғϷෝᐞғϩวΕᏢΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 246 ߕ ᒵ3/!୯ٛᙴᏢଣႾғϷෝᐞғΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 247 ߕ ᒵ4/!୯ҥᆵ᡼ৣጄεᏢႾғӃঅ೽ӧᏢᏢғΓኧȋࡪႾۚӦձϩǾǾǾǾǾǾǾǾ 248 ߕ ᒵ5b/ੇѦ ߙ ԃ מ ೌ૽ግ੤΋ԃભᏢғΓኧȋࡪ୯ᝤձϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 249 ߕ ᒵ5c/ੇѦ ߙ ԃ מ ೌ૽ግ੤ᏢғΓኧȋࡪ୯ᝤձᆶԃ ࡋ ϩǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾ 24: ߕ ᒵ6/!ύ฻аΠӚભᏢਠႾғǵෝᐞғϷ౥཰ғΓኧȋࡪ฻ભձᆶᑜѱձϩǾǾǾǾ 254 Ҟ!!!!ԛ 2:

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ljĵĭĺĴĵ ĸĭijljĵ ĸĭĸijı ĵĭĹĸĹ ljıĭıĶķ ijĭĵıĵ ljĭıĸķ ljĭĴijĹ ⚳䩳 ĹĭljķĴ ĵĭııķ ĵĭljĶĸ ijĭķıĶ ĶĭĶĶĹ ljĭĵĵĶ ķĸķ ĸķĺ ⶪ䩳 ĹĴ Ĵĸ ĵķ ljĺ ķĵ ljĸ Ĺ ĺ 䥩䩳 ķĭķĹĹ Ĵĭljĸlj ĴĭĶljĸ ijĭijĶĵ ĵĭĵĴĵ ĺĵij Ĵĺij ĶĶı 妰 ljĴĶ ĹĴ Ķij ijķ ljıĺ ljlj Ĺ Ĵ ⚳䩳 ljıķ ķĶ ĵlj ijĴ ĹĴ ĺ ķ Ĵ ⶪ䩳 lj lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 䥩䩳 ijĹ ljĸ ljlj Ĵ ijĶ ij ij 炼 妰 ljĭljijĺ Ķĸĺ ĶĶı ĵĸĶ ķĶĵ ijĶĹ ljĴlj ljijĸ ⚳䩳 ĺijĴ ĵĺlj ĵĴij Ĵĺlj ĶĴij ijljĵ ljljı ljıĵ ⶪ䩳 ljĺ ĺ ljı Ķ ljĵ lj lj 炼 䥩䩳 ljĹĸ ĸĺ ljıĹ ĸĺ ljıĹ ĵĴ ijı ijĴ 妰 ljĴĭıijij ķĭijĸĴ ķĭĸĵĺ ĴĭĸķĹ ĺĭijĶĵ ijĭljijĵ ĺĴķ ljĭljĹĹ ⚳䩳 ķĭĶıķ Ĵĭljĸĸ ĴĭĴijĺ ljĭĶĹĶ ĵĭĺijlj ljĭijljķ ĶĶĺ ķĶĸ ⶪ䩳 ķĴ ijĸ Ĵķ ljĵ ĵĺ ljķ ĸ ĺ 䥩䩳 ķĭĵĶĴ Ĵĭıķĺ ĴĭĴĹĵ ijĭljķĺ ĵĭijĹĵ Ĺĺij Ĵĸı Ķijij 妰 ljĸ Ĵ ljĵ 炼 ljĸ Ĵ lj ij ⚳䩳 ljı ij Ĺ 炼 ljı Ĵ lj ij ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ĸ lj ķ 炼 ĸ 炼 炼 炼 妰 Ĵij ljı ijij ljı ijij Ĺ 炼 Ĺ ⚳䩳 ljĺ Ķ ljĵ ĸ ljij Ĵ 炼 Ĵ ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ljĴ Ķ Ĺ Ĵ ljı Ķ 炼 Ķ 妰 Ķĺĺ ijķķ ĴĴĴ Ķĺĺ 炼 炼 炼 炼 ⚳䩳 Ķĺĺ ijķķ ĴĴĴ Ķĺĺ 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ˢˢˢĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Ḽ⮰ ⃰ᾖ悐 䡑⢓䎕 ⣏⬠⚃⸜⇞ĩㆾ⚃㈨Ī ⣏⬠Ḵ⸜⇞ĩㆾḴ㈨Ī ⌂⢓䎕 堐łljĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥ˢ妰 -1-

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ljljĭĶıĴ ķĭljĹĺ ĶĭĴljĵ ĴĭĶķĵ ĸĭĺĴĺ ijĭĴĹı ljĭijĶĸ ljĭljijĴ ⚳䩳 ĵĭĸĺĹ ijĭķĸlj ijĭljijĸ ljĭĶĹĶ ĴĭijljĴ ĺĺĶ ĶĵĹ ĵĵĸ ⶪ䩳 ĸı Ĵķ Ĵĵ ijĺ ĵlj ljĶ ĸ Ĺ 䥩䩳 ķĭķĴĶ ĴĭĵĹij ĴĭljĶĴ ljĭĺĶı ĵĭķĹĶ ljĭĴĸı ĸıij ķķĹ 妰 ljijij ĺlj Ĵlj Ĵķ Ĺķ Ĺ ĵ ĵ ⚳䩳 ljıĺ Ĺı ijĺ ĴĶ ĸĵ ķ Ĵ Ĵ ⶪ䩳 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 䥩䩳 ljij ljlj lj lj ljlj ij lj lj 妰 ljĭĶijĵ ĹĴĶ ķĹĺ ĸĶı ĸĸĵ ijķij ljĵĵ ljljĹ ⚳䩳 ljĭııĵ ĶĶij ĵĶij ĵĸĶ Ķijĺ ljĺĸ ljıķ ĺlj ⶪ䩳 ljĹ Ĺ ljı ljı Ĺ lj 炼 lj 䥩䩳 Ķıij ijĸĶ ijijĸ ijķĶ ijĴĸ ķĵ ĴĹ ijķ 妰 ĺĭĵĵı ĶĭıĴij ĵĭĵıĹ ijĭĶĺĵ ķĭĹĵķ ijĭıĸĴ ljĭıĺĵ ĺĸĺ ⚳䩳 ĴĭĴĺlj ljĭĹķĵ ljĭĶijĸ Ĺĺlj ijĭĶıı ĸĸlj ĵijĸ Ĵĵĵ ⶪ䩳 Ķlj ijĹ ijĴ ljĺ Ĵij ljĵ ĸ ĸ 䥩䩳 ĶĭĺĺĹ Ĵĭljĵı ijĭĹĶĹ ljĭķĹĵ ĵĭĴljĵ ljĭijĹĹ ķķı ķijĹ 妰 ijĴlj ljljĸ ljljĵ 炼 ijĴlj Ĵķ ljĵ ijij ⚳䩳 ljıĺ ķij ĵĸ 炼 ljıĺ ijı ljlj ĺ ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 ljijij ĶĶ ķĸ 炼 ljijij ljķ Ĵ ljĴ 妰 lj lj 炼 炼 lj lj lj 炼 ⚳䩳 lj lj 炼 炼 lj lj lj 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 妰 lj lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 ⚳䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 lj lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 妰 ljĹĵ ljljij ĸij ljĹĵ 炼 炼 炼 炼 ⚳䩳 ljĹĵ ljljij ĸij ljĹĵ 炼 炼 炼 炼 ⶪ䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䥩䩳 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌂⢓䎕 堐łljĮljţġ⣏⮰㟉昊㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥ˢ妰 ⣏⬠Ḵ⸜⇞ĩㆾḴ㈨Ī 䡑⢓䎕 ⣏⬠⚃⸜⇞ĩㆾ⚃㈨Ī ⃰ᾖ悐 ĵĬř Ḽ⮰ 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ -2-

䷥妰 䓟 ⤛ 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 䓟 ⤛ 妰 ķĭĺĴĵ Ĵĭķıĺ ĴĭĴijĶ ijĭĵĹĵ ĵĭĵĶı ljĭĴĴĺ ĸıĴ ķĴķ ⚳䩳 Ĵıij ljĵı ljķij ĸķ ijijķ ljıĴ ĵı ķĴ 䚜廬ⶪ䩳 ĵĸĵ ijĴĸ ijĴĸ ljķĺ ĴıĶ ķĸ Ĵij ĴĶ ䷋ⶪ䩳 ĸĺ Ķı ijĺ ijĶ Ķĵ ĺ Ķ ĵ 䥩䩳 ķĭıĸĺ ĴĭljĹij ijĭĹĺĸ ijĭijljĵ ĴĭĹķĶ ljĭljķı ķijķ ĶĴĵ 妰 ķĭijijĴ ĴĭijĵĶ ijĭĺĸĹ ijĭijĴĸ ĴĭĺĹķ ljĭijijij ķĵĺ ĶĸĴ ⚳䩳 ijķij ljijij ljĵı ķĹ ljĺĵ ĸĹ Ĵlj ĵĸ 䚜廬ⶪ䩳 ijĺ ljĴ ljķ ljlj ljĹ lj Į lj ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 ĶĭĺĴij Ĵĭljljı ijĭĹijij ijĭljĶĹ Ĵĭĸĸĵ ljĭljĵĴ ķljĹ ĶijĶ 妰 ĹĶ ĵķ Ĵĺ ĴĹ ĵĸ ķ Į ķ ⚳䩳 ljĴ ĸ ķ Ķ Ĺ Į Į Į 䚜廬ⶪ䩳 ljĹ Ĺ ljı ĸ ljlj Į Į Į ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 Ķĵ Ĵlj ijĴ ijķ ijĹ ķ Į ķ 妰 Ķĭĸĵĵ ĴĭııĶ ijĭĸĴĺ ijĭıĵĸ Ĵĭķĺĸ ljĭljĴĸ ķljĸ Ķijı ⚳䩳 Ĵ lj ij ij lj Į Į Į 䚜廬ⶪ䩳 ljı Ķ Ķ Ĵ ĸ lj Į lj ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 ĶĭĸĴlj ijĭĺĺĺ ijĭĸĴij ijĭıĵij ĴĭķĹĺ ljĭljĴķ ķljĸ Ķljĺ 妰 ijĶı ljljķ ljĴĵ ķĴ ljĹĸ ĸĹ Ĵlj ĵĸ ⚳䩳 ijĵķ ljljĵ ljĴij ķlj ljĹĶ ĸĹ Ĵlj ĵĸ 䚜廬ⶪ䩳 lj Į lj lj Į Į Į Į ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 Ĵ ij lj lj ij Į Į Į 妰 ljĵĴ ĸĸ ķķ ĹĹ ĶĶ lj lj Į ⚳䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䚜廬ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 ljĵĴ ĸĸ ķķ ĹĹ ĶĶ lj lj Į 妰 lj lj Į lj Į Į Į Į ⚳䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䚜廬ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į ䷋ⶪ䩳 Į Į Į Į Į Į Į Į 䥩䩳 lj lj Į lj Į Į Į Į 妰 ijılj ĺĵ ljıĸ ĸĸ ljijĵ ķĶ ijĶ ĵı ⚳䩳 ĴĶ ljķ ljĺ ĵ Ĵlj ijĶ ĺ ljķ 䚜廬ⶪ䩳 Ĺķ ĴĹ ĵĹ Ĵĸ ĵĺ ijĴ Ĺ ljĶ ䷋ⶪ䩳 ljij Ĺ ĵ ij ljı Ĵ ij lj 䥩䩳 ķĹ Ĵij Ĵķ Ĵĵ Ĵĵ ljĵ ķ Ĺ 妰 Ķljı ijĸı ijĵı ljĸı Ĵĵı Ķij ijĺ ijĴ ⚳䩳 Ķ ij Ĵ ĵ lj Į Į Į 䚜廬ⶪ䩳 ĴĶĺ ljĹķ ljĸĴ ljijlj ijĴĹ ĵĴ ijĵ ljĺ ䷋ⶪ䩳 ķĸ ĵij ijĶ ijĴ ĵĵ ķ Ĵ Ĵ 䥩䩳 ĸĺ ĵı Ĵĺ ijij Ķĸ Ĵ ij lj 堐łljĮijġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⁹䓇ˣ㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱⿏⇍ˣ䫱䳂⇍冯姕䩳⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ˢ⮎䓐㈨傥⬠䦳 ˢ忚ᾖ悐ĩ⬠㟉Ī ⚳㮹ᷕ⬠ ⚳㮹⮷⬠ ˢ䷥妰 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 ˢ㘖忂䥹 ˢ⮰㤕佌ĩ借㤕Ī䥹 ˢ䵄⎰檀ᷕ -3-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥妰 ljĵĭĺĴĵ ĹĴ Ķij Ķĸĺ ĶĶı ķĭijĸķ ķĭĸķĴ ljı ijij ijķķ ĴĴĴ ĵĭĹĸĹ ljķ ljı ijĴĵ ijĵlj ljĭĹĺĹ ljĭĹĸı Ĵ ĸ ijķķ ĴĴĴ ijĭĵıĵ Ĺ Ĵ ljĴlj ljijĸ ĺĴĸ ljĭljĺı 炼 Ĺ Ṇ㳚 ljĵĭĵijĺ ĸĶ ĵĹ ĶĴlj Ķljlj ķĭıķĶ ķĭĶĹij ķ ljĹ ijķij ĴĴlj ĵĭĸljĸ ljĶ ljı ijıĹ ijijı ljĭĹĵij ljĭĹijlj ij ķ ijķij ĴĴlj ijĭijĺĹ ķ ij ljijij ljljĹ Ĺĺij ljĭljĶlj 炼 ĸ 旧⭴㯿 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䶔䓠 ĹıĶ 炼 lj ljĶ ijĴ ijıĺ ĴijĴ lj lj Ĺķ ljĵķ Ĵķĺ 炼 炼 Ĺ Ĺ ĶĴ ķķ lj lj Ĺķ ljĵķ Ķĺ 炼 炼 炼 ij ljķ ĵlj 炼 炼 㞔❼⮐ ljĺ 炼 炼 炼 炼 ljĴ Ķ 炼 炼 lj 炼 ljķ 炼 炼 炼 炼 ljlj ĵ 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⹎ ij 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ ĴĭijĶĶ lj Ĵ ĵĸ ĵĸ ljĭĵĴı ljĭĶķĶ ij Ĺ ĸı Ĺij ljĭijĶĸ 炼 ij ljĹ ijĵ Ķljı Ķĵĸ lj Ĵ ĸı Ĺij ĴĴķ lj 炼 ljı ljķ ljĴĸ ljĸı 炼 ij Ẳ㚿 Ķ 炼 炼 炼 炼 lj ĵ 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㖍㛔 ljĹĺ 炼 炼 ĸ ljı ķij ĺĺ lj lj ĸ ij ĶĹ 炼 炼 Ĵ ĵ ljĶ ijĸ 炼 炼 ĸ ij ijĺ 炼 炼 ij lj ljı ljĵ 炼 ij 䲬㖎 ĸ 炼 炼 lj 炼 ij ĵ 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 炼 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⋿杻 ljljĺ ij 炼 ĵ lj Ķĺ Ķij 炼 炼 炼 lj ijĸ 炼 炼 ij lj ljı ljĴ 炼 炼 炼 lj ijĺ 炼 炼 炼 lj ljı ljĹ 炼 炼 䥹⦩䈡 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 ⮖⚳ ij 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 湶⶜⪑ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔Ἦ大Ṇ ĸĭĶljĴ ķĸ ĵlj ĵijĶ Ĵĺĺ ĴĭijijĶ Ĵĭijljĸ 炼 Ĵ ķĹ ķĹ ljĭĺĶı ljĵ Ĺ ljķĸ ljķĺ ĸķĸ ķĹĹ 炼 lj ķĹ ķĹ ljĭķĵĴ Ķ ij ljılj ĹĹ ķĶı ĸĺĸ 炼 炼 厚⼳屻 Ķı 炼 炼 ij Ķ ljķ ijĵ 炼 炼 lj ij ljĹ 炼 炼 炼 Ĵ ĵ Ĺ 炼 炼 lj ij ljĶ 炼 炼 炼 ij ķ ĸ 炼 炼 㱁䁷⛘旧㉱ỗ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㕘≈✉ ĸlj lj ij Ĵ 炼 ijij ĵij 炼 炼 炼 lj ljlj 炼 炼 炼 炼 ĵ ķ 炼 炼 炼 lj Ĺ 炼 炼 lj 炼 Ĵ ĵ 炼 炼 㕗慴嗕⌉ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 㲘⚳ ijijĺ Ĵ 炼 Ĺ ljı Ĺĵ ljljĺ ij Ĵ 炼 炼 ĸķ lj 炼 ij ĵ Ĵĵ Ĵĵ 炼 lj 炼 炼 ijķ 炼 炼 ĵ Ĵ ĸ ljlj 炼 lj 旧㉱ỗ倗⎰⣏℔⚳ lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 崲⋿ ijĭljĵĹ lj 炼 ljĸ ljĶ ĺĴĸ ljĭljljĹ 炼 ij ijĺ ijĺ ĺijĶ 炼 炼 ĸ ĸ ĵĴlj ĵijij 炼 炼 ijĺ ijĺ ljĵĺ 炼 炼 Ĵ ĵ ĶĴ Ĺĸ 炼 ij 叱攨 ij 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㰞厲 ĺ 炼 炼 lj 炼 Ĵ Ķ 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⣏㲳㳚 ljĹ 炼 lj ĵ lj ĸ ĵ 炼 lj 炼 炼 ĵ 炼 炼 lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 炼 炼 炼 Ĵ lj 炼 炼 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 -4-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 㽛⣏⇑Ṇ ĸ 炼 lj ij lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 䲸大嗕 ĸ 炼 炼 ij 炼 ij Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⷃ䎱 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 朆㳚 ĵĸ ij ij Ķ ķ ljĹ ljĵ 炼 炼 炼 炼 ljķ 炼 炼 ĵ ij ķ ĵ 炼 炼 炼 炼 ljĵ ij 炼 炼 lj ķ Ķ 炼 炼 楔忼≈㕗≈ lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㧉慴大㕗 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣰⍲⇑Ṇ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⋿朆 Ĵĺ ij ij Ķ Ķ ljĶ ljı 炼 炼 炼 炼 ljlj 炼 炼 ĵ lj Ķ lj 炼 炼 炼 炼 ljij ij 炼 炼 lj ķ Ĵ 炼 炼 䲵䰛㭼Ṇ ij 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 㫸㳚 ijĹ 炼 炼 lj ij ljlj ljĵ 炼 炼 炼 炼 ĺ 炼 炼 lj lj Ĵ ĵ 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 㭼⇑㗪 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㱽⚳ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⊰䈁⇑ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ッ䇦嗕 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 佑⣏⇑ Ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 匟嗕 ij 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 吉厬䈁 Ĺ 炼 炼 炼 炼 ķ ij 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 大䎕䈁 ķ 炼 炼 炼 lj ij Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䐆⢓ lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 劙⚳ ij 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 -5-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 堐łijĮljŢġ⣏⮰㟉昊⁹䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⽟⚳ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶㳚 ĵljij ķ lj ĴĹ Ĵı ljĸĶ ljĵĺ ĵ Ĵ ĵ ij ljĴij lj 炼 ijı ljĸ ĵķ ĵı lj lj ĵ ij Ĺķ 炼 lj ĺ Ĺ Ĵĵ ĴĴ 炼 lj ≈㊧⣏ ljljlj ĵ 炼 ljĶ Ķ ĵĵ ĵlj lj 炼 炼 lj ijĺ 炼 炼 ķ ĵ ljı Ĺ 炼 炼 炼 lj ljķ 炼 炼 ij lj ĺ ĵ 炼 炼 ⒍㕗⣏湶≈ ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj ⣂㖶⯤≈ Ĺ 炼 炼 炼 lj Ĵ ĵ 炼 炼 炼 炼 Ķ 炼 炼 炼 lj lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 炼 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 啑䇦䒎⣂ Ķ 炼 炼 lj 炼 ij ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 䒄⛘楔㉱ Ķ 炼 炼 炼 炼 ij Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⬷悥㉱㕗 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 ⡐大⒍ ĵ 炼 炼 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 炼 ⯤≈㉱䒄 Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 ⶜㊧楔 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 居慴㕗 Ĺ 炼 炼 Ĵ ij ij lj 炼 炼 炼 炼 Ķ 炼 炼 ij ij 炼 lj 炼 炼 炼 炼 Ķ 炼 lj 炼 lj lj ij 炼 炼 伶⚳ ljĵĵ ij 炼 ljij ljĴ ĸlj ĵij 炼 炼 Ĵ lj ĵĵ lj 炼 ĺ ķ ljĵ ljı 炼 炼 Ĵ lj ijķ 炼 炼 Ķ ĵ ĺ Ĺ 炼 炼 旧㟡⺟ Ĵĵ 炼 炼 lj ij ljķ ljlj Ĵ lj 炼 炼 ljĸ 炼 炼 lj ij ĸ ķ lj 炼 炼 炼 Ķ 炼 炼 炼 炼 Ĵ ij 炼 炼 䍣⇑䵕Ṇ ij 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⶜大 Ĵĵ 炼 lj 炼 ij ljĶ ljĵ 炼 lj lj 炼 ljij 炼 炼 炼 lj ĸ ij 炼 lj lj 炼 ĸ 炼 炼 炼 lj lj Ķ 炼 炼 㘢⇑ ljlj 炼 炼 ij lj ĵ ĵ 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 炼 lj 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 Ķ 炼 炼 炼 炼 ij Ĵ 炼 炼 ⒍ΐ㭼Ṇ ij 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌬䒄⣂ ĸ 炼 炼 lj 炼 lj Ķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 ⶜㉱⛕ ijı 炼 炼 lj ij ljı ĸ 炼 炼 炼 炼 Ĺ 炼 炼 炼 炼 Ķ Ĵ 炼 炼 炼 炼 ĸ 炼 炼 ij 炼 ĵ lj 炼 炼 䦀欗 Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⥼ℏ䐆㉱ Ķ 炼 炼 ij 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 ij 炼 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢijįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ -6-

䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ljljĭĶıĴ ĺlj Ĵlj ĹĴĶ ķĹĺ ĶĭljĶı ĵĭĶijij lj 炼 ljljij ĸij ĴĭĶķĵ ijĸ ĺ ĴĹlj Ĵķĺ ljĭĴĹĶ ljĭijıĺ 炼 炼 ljljij ĸij ijĭĴĹı ĵ ĵ ljĵĵ ljljĹ ljĭljıĺ ljĭıılj 炼 炼 ljljĭĶıĴ ĺlj Ĵlj ĹĴĶ ķĹĺ ĶĭljĶı ĵĭĶijij lj 炼 ljljij ĸij ĴĭĶķĵ ijĸ ĺ ĴĹlj Ĵķĺ ljĭĴĹĶ ljĭijıĺ 炼 炼 ljljij ĸij ijĭĴĹı ĵ ĵ ljĵĵ ljljĹ ljĭljıĺ ljĭıılj 炼 炼 ĺĭıljlj ķĶ ijlj ķķı Ķĵĵ ĴĭĺĹķ ĴĭĶĶlj lj 炼 ljljlj ĸij Ĵĭljljı ijij Ķ Ĵljĸ ĴljĶ ljĭijijĹ ljĭıĵı 炼 炼 ljljlj ĸij ljĭĵijķ ij ij ĹĴ ĸlj ķĵĺ ķljĺ 炼 炼 ijĭĵĺij ijķ ljı ljĸĶ ljĵĶ ljĭljķĵ ĺĸlj 炼 炼 lj 炼 ĵĶĵ Ķ ĵ ķĵ Ķĵ ljĶĸ ljķĺ 炼 炼 lj 炼 ĺĶĵ ij ij ķlj ĵĸ ĵķı ĴĹij 炼 炼 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 堐łijĮljţġġ⣏⮰㟉昊㷗㽛䓇⍲䔊㤕䓇Ṣ㔠炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⛐⬠⬠䓇Ṣ㔠 ᶨ⸜䳂㕘䓇Ṣ㔠 ᶲ⬠⸜⹎䔊㤕䓇Ṣ㔠 婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢijįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓ 䡑⢓ ⬠⢓ ∗⬠⢓ ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⌂⢓䎕 䡑⢓䎕 ⬠⢓䎕 ⮰䥹 ䷥妰 ⌂⢓䎕 ䷥妰 Ṇ㳚 ˢ楁㷗 ˢ㽛攨 -7-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ķĭĺĴĵ ijĭĵĹĵ ĵĭĵĶı ljĸı Ĵĵı ĸĸ ljijĵ ijĭijĴĸ ĴĭĺĹķ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ķĭĸĸĴ ijĭĵĴĶ ĵĭĴĴĹ ljĴĹ ijĶķ ķĸ ljıĺ ijĭijĴı ĴĭĺĸĴ ⬇≈㉱ġŃŢůŨŭŢťŦŴũ ij lj lj Į Į Į lj lj Į 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų ijĸı ljılj ljķĺ ij Į lj ij ĺĹ ljķĸ 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ljĵĴ ķķ ĸĸ Į Į Į Į ķķ ĸĸ ⌘⹎ġŊůťŪŢ Ķ Ĵ ij lj lj ij Į Į lj ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijĭĶĶĺ ljĭljĹı ljĭĴĸĺ Ķ ljĵ Ķ ijĴ ljĭljĸı ljĭĴĵij Ẳ㚿ġŊųŢů lj Į lj Į Į Į Į Į lj 㖍㛔ġŋŢűŢů Ĵĵ ljij ijij ĸ ljı Į ĸ Ķ Ķ ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ijĵ Ķ ljĺ ij ljı lj ķ ij Ĵ 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ijĵĸ ķlj ljĹķ ĸ Ĵlj ĸ ljı ĵĸ ljĵĶ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ĵķ ljĵ Ĵij Ĵ ĵ lj ķ ljı ijij 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ ljlj ĵ ĸ lj ķ Ĵ Į Į lj 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijıĺ ĹĴ ljijķ ij ĵ lj ĵ Ĺı ljljĹ ⛇俛℞ġŕŶųŬŦź lj lj Į Į Į Į Į lj Į 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ijĭĹĵĹ ĸijĹ ijĭljijı ĵ ĵĴ Ķ ljlj ĸljĺ ijĭıķķ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ Ĵķķ ljĸĵ ljĺij ljıĴ ljĴı ĵlj ĴĹ Ĵı ijĵ 㽛攨ġŎŢŤŢŰ ķ lj Ķ lj Ĵ Į lj Į lj Ὤ伭㕗ġœŶŴŴŪŢ lj lj Į Į Į Į Į lj Į ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ĺ ij ĸ lj Ķ Į Į lj ij 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ ĸ ij Ķ lj Ķ Į Į lj Į 䲸大嗕ġŏŦŸġśŦŢŭŢůť ij Į ij Į Į Į Į Į ij 朆㳚ġłŧųŪŤŢ ķ lj Ķ Į ĵ lj Į Į lj ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ ķ lj Ķ Į ĵ lj Į Į lj 㫸㳚ġņŶųŰűŦ ljlj ĵ ĸ Ĵ Ķ Į lj lj lj 佑⣏⇑ġŊŵŢŭź ij Į ij Į lj Į Į Į lj 大䎕䈁ġŔűŢŪů lj lj Į Į Į Į Į lj Į 劙⚳ġŖůŪŵŦťġŌŪůŨťŰŮ ķ Ĵ Ĵ Ĵ ij Į lj Į Į ⽟⚳ġňŦųŮŢůź ij Į ij Į ij Į Į Į Į 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ljıĸ ĴĴ ĸĵ ijij Ķĸ ķ Ĺ Ķ ĺ ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ljij Į ljij Į ĺ Į ij Į lj ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ Ĵ Į Ĵ Į lj Į lj Į lj 䒄⛘楔㉱ġňŶŢŵŦŮŢŭŢ lj lj Į lj Į Į Į Į Į 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ĺlj ijĹ ĶĴ ijlj ĵĶ Ĵ Ĵ ĵ Ķ 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ĵ lj Ĵ Į Į lj ij Į lj ⶜大ġŃųŢŻŪŭ ij Į ij Į lj Į Į Į lj ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ Ĵ Ĵ Į Į Į ij Į lj Į 䁷㉱⛕ġŖųŶŨŶŢź lj Į lj Į lj Į Į Į Į ℞ṾġŐŵũŦųŴ ijĹ ĺ ljĺ ķ ljĴ Ĵ ķ Į Į 堐łijĮijġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljı⬠⸜⹎ġŔŚijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -8-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ķĭĺĴĵ Ĵĭķıĺ ĴĭĴijĶ ijĸı ijĵı ĺĵ ljıĸ ĴĭijĵĶ ijĭĺĸĹ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ķĭĸĸĴ ĴĭĶıĹ ĴĭijķĶ ijılj ljĺĴ ĸķ ljıı ĴĭijĴlj ijĭĺĸij ⬇≈㉱ġŃŢůŨŭŢťŦŴũ ij ij Į Į Į lj Į lj Į 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų ijĸı ljĴĶ ljĴĶ Į ij ij lj ljĴĴ ljĴij 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ljĵĴ ĺķ ĵĸ Į Į Į Į ĺķ ĵĸ ⌘⹎ġŊůťŪŢ Ķ Į Ķ Į ij Į ij Į lj ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ ijĭĶĶĺ ljĭijĸĹ ljĭijĹlj Ĺ ljlj ljij ljķ ljĭijĶĹ ljĭijĶĵ Ẳ㚿ġŊųŢů lj Į lj Į Į Į Į Į lj 㖍㛔ġŋŢűŢů Ĵĵ ljĶ ljĺ Ĺ ĺ lj ķ ķ ĵ ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ ijĵ ljĴ ljlj ķ ķ ĵ Ĵ Ĵ ij 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ ijĵĸ ljĵĸ ljıı ljĵ ijĵ ĸ ljı ljijķ ķķ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ ĵķ ijĴ ijĴ Ķ ij Ĵ ĵ ljĶ ljĸ 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ ljlj Ķ ķ ĵ Ĵ lj ij Į lj 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijıĺ ĹĶ ljijĵ ij ĵ ij Ĵ Ĺlj ljljĸ ⛇俛℞ġŕŶųŬŦź lj Į lj Į Į Į Į Į lj 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ijĭĹĵĹ ljĭĶıķ ljĭĴĵij ijı ijĸ Ķ ljlj ljĭĵĹlj ljĭĴıĵ 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ Ĵķķ ljĺĺ ljķĸ ljĴij ljılj Ĵĸ ĵij Ĵı ijĵ 㽛攨ġŎŢŤŢŰ ķ ĵ ij ij ij lj Į lj Į Ὤ伭㕗ġœŶŴŴŪŢ lj Į lj Į Į Į Į Į lj ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ĺ Ĵ ķ Ĵ Ĵ Į Į Į Ĵ 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ ĸ Ĵ ĵ Ĵ Ĵ Į Į Į lj 䲸大嗕ġŏŦŸġśŦŢŭŢůť ij Į ij Į Į Į Į Į ij 朆㳚ġłŧųŪŤŢ ķ Ķ lj Ĵ lj lj Į lj Į ⋿朆ġŔŰŶŵũġłŧųŪŤŢ ķ Ķ lj Ĵ lj lj Į lj Į 㫸㳚ġņŶųŰűŦ ljlj ĸ ĵ ķ ij Į lj lj lj 佑⣏⇑ġŊŵŢŭź ij lj lj lj Į Į Į Į lj 大䎕䈁ġŔűŢŪů lj lj Į Į Į Į Į lj Į 劙⚳ġŖůŪŵŦťġŌŪůŨťŰŮ ķ Ĵ Ĵ Ĵ ij Į lj Į Į ⽟⚳ġňŦųŮŢůź ij ij Į ij Į Į Į Į Į 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ljıĸ ķĹ Ĵĺ ĵĶ Ĵĵ ljlj Ĵ ljij ij ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ ljij ĸ Ķ Ķ ĵ lj lj lj Į ⒍㕗⣏湶≈ġńŰŴŵŢġœŪŤŢ Ĵ Ĵ Į lj Į lj Į lj Į 䒄⛘楔㉱ġňŶŢŵŦŮŢŭŢ lj lj Į lj Į Į Į Į Į 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ĺlj ĵĺ Ĵij Ĵĸ ijĺ Ķ lj ĸ ij 旧㟡⺟ġłųŨŦůŵŪůŢ ĵ Ĵ lj Į Į ij lj lj Į ⶜大ġŃųŢŻŪŭ ij ij Į lj Į Į Į lj Į ⒍ΐ㭼ṆġńŰŭŰŮţŪŢ Ĵ Ĵ Į Į Į ij Į lj Į 䁷㉱⛕ġŖųŶŨŶŢź lj Į lj Į lj Į Į Į Į ℞ṾġŐŵũŦųŴ ijĹ ljĹ ljı ljij ĸ ķ Ĵ Į Į 堐łijĮĴġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉⛐⬠⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljı⬠⸜⹎ġŔŚijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -9-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ ䷥ˢ妰ġňųŢůťġŕŰŵŢŭ ljĭĴĴĺ ĸıĴ ķĴķ ijĺ ijĴ ijĶ ĵı ķĵĺ ĶĸĴ Ṇ㳚ġłŴŪŢ ljĭĴijlj ķĺĵ ķijĸ ijij ljĺ ijĵ Ĵĸ ķĵĹ Ķĸlj 䶔䓠ġŎźŢůŮŢų ķĶ Ĵı ĴĶ Į Į lj lj ijĺ Ĵĵ 㞔❼⮐ġńŢŮţŰťŪŢ ljķ ljlj Ķ Į Į Į Į ljlj Ķ ⌘⹎ġŊůťŪŢ lj lj Į Į Į Į Į lj Į ⌘⯤ġŊůťŰůŦŴŪŢ Ĵljij ljĸı ljĵij Į Į Ķ ljlj ljķĶ ljĴlj 㖍㛔ġŋŢűŢů Ķ ĵ lj Į Į Į lj ĵ Į ⋿杻ġœŦűŶţŭŪŤġŰŧġŌŰųŦŢ Ĵ Į Ĵ Į Į Į lj Į ij 楔Ἦ大ṆġŎŢŭŢźŴŪŢ Ĺı ĶĹ ijij ij lj Ĵ Ĵ ĶĴ ljĹ 厚⼳屻ġőũŪŭŪűűŪůŦŴ Ķ ij Ĵ Į lj lj ij lj Į 㕘≈✉ġŔŪůŨŢűŰųŦ lj lj Į Į Į Į Į lj Į 㲘⚳ġŕũŢŪŭŢůť ijĺ ljĶ ljĵ Į Į ij Ķ ljĴ ĺ 崲⋿ġŗŪŦŵůŢŮ ĸķĵ ĴĹĵ ĴĹı ĺ Ĺ Ķ Ĵ Ĵĸı Ĵķĺ 㰞厲ġŃųŶůŦŪ lj Į lj Į lj Į Į Į Į 楁㷗ġʼnŰůŨġŌŰůŨ Ĵĸ ljĹ ljĺ ljlj Ĺ ĸ ĺ Į ij 㽛攨ġŎŢŤŢŰ ij Į ij Į Į Į lj Į lj ⣏㲳㳚ġŐŤŦŢůŪŢ ĵ Ĵ lj Ĵ Į Į Į Į lj 㽛⣏⇑ṆġłŶŴŵųŢŭŪŢ Ĵ Ĵ Į Ĵ Į Į Į Į Į 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ŎŢųŴũŢŭŭġŊŴŭŢůťŴ lj Į lj Į Į Į Į Į lj 㫸㳚ġņŶųŰűŦ ij Į ij Į Į Į ij Į Į 㱽⚳ġŇųŢůŤŦ lj Į lj Į Į Į lj Į Į ⽟⚳ġňŦųŮŢůź lj Į lj Į Į Į lj Į Į 伶㳚ġłŮŦųŪŤŢ ĺ Ķ ĵ Ĵ ij lj lj lj lj ≈㊧⣏ġńŢůŢťŢ Ĵ ij lj ij Į Į Į Į lj 伶⚳ġŖůŪŵŦťġŔŵŢŵŦŴġŰŧġłŮŦųŪŤŢ Ķ ij Ĵ lj ij lj lj Į Į ⶜㉱⛕ġőŢųŢŨŶŢź lj lj Į Į Į Į Į lj Į ℞ṾġŐŵũŦųŴ Ĵ lj ij lj ij Į Į Į Į 堐łijĮĵġᷕ䫱ẍᶳ⎬䳂⬠㟉䔊㤕⁹䓇⍲㷗㽛䓇炼㊱䫱䳂⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljıĺġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijıĮijıijlj ╖ỵ烉Ṣ ䷥妰 ⚳㮹⮷⬠ ⚳㮹ᷕ⬠ 檀䳂ᷕ䫱⬠㟉 -10-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ䷥妰 ljĵĭĺĴĵ ĵĭĹĸĹ ljıĭıĶķ ijĭķıĶ ĶĭĶĶĹ ljĺ ķĵ ijĭijĶĵ ĵĭĵĴĵ ĵĭijķĺ ljıĭıĴĵ ljĭĺĺĺ ĶĭĶĵķ ljĺ ķĵ ijĭijĶlj ĵĭĵijĵ ljı ijij ĸ ljij 炼 炼 Ĵ ljı Ķĺĺ 炼 Ṇ㳚 ljĵĭĵijĺ ĵĭĸljĸ ĺĭĸljij ijĭĶıĸ ĶĭĴĶĺ ljķ ķij ijĭljĺĵ ĵĭijĺlj ĵĭljljķ ĺĭķĺķ ljĭĺıĺ ĶĭĴĵĺ ljķ ķij ijĭljĺlj ĵĭijĹĶ Ĺ ljķ Ķ ljı 炼 炼 Ĵ ķ ĶĺĴ 炼 旧⭴㯿 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䶔䓠 ĹıĶ Ĵķĺ ĵĴķ ijĹĺ ĴĴı 炼 ljı Ĺı ĺķ ljĴĶ ĵĴķ Ķĸ ĴĴı 炼 ljı ĸĹ ĺķ ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ijĴij 炼 㞔❼⮐ ljĺ ljķ Ĵ lj lj 炼 炼 ljĶ ij ljĶ Ĵ 炼 lj 炼 炼 ljĶ ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ⌘⹎ ij lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ ĴĭijĶĶ ljĭijĶĸ ljĭĺĺĹ ķĺij ljĭijıij ij lj ĶķĴ ĸĺĶ ljĭljılj ljĭĺĺij ĶĴķ ljĭljĺĸ ij lj ĶķĴ ĸĺĵ ĵ ķ ĵ Ķ 炼 炼 炼 lj ljĶij 炼 Ẳ㚿 Ķ lj ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 lj lj ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㖍㛔 ljĹĺ ĶĹ ljĴlj ĵĴ ĺlj lj lj ljĵ Ĵĺ ĵĺ ljijĺ Ĵĵ ĺlj lj lj ljĵ Ĵĸ 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij ĺ 炼 䲬㖎 ĸ ĵ Ĵ ĵ lj 炼 炼 炼 ij ĵ Ĵ ĵ lj 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⋿杻 ljljĺ ijĸ ĺij ljĵ Ĵĺ 炼 炼 ljĴ ĶĴ ijķ ĺij ljĴ Ĵĺ 炼 炼 ljĴ ĶĴ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ⮖⚳ ij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 湶⶜⪑ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔Ἦ大Ṇ ĸĭĶljĴ ljĭĺĶı ĶĭĶķĴ ljĭijķlj ĴĭijĹķ ljlj ĵĴ ķĸĹ ijĭijĴĵ ljĭĹljĴ ĶĭĶķlj ljĭljijĶ ĴĭijĹķ ljlj ĵĴ ķĸĸ ijĭijĴij lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij ljĴķ 炼 厚⼳屻 Ķı ljĹ Ĵij ljij ijĵ 炼 炼 ķ Ĺ ljĶ Ĵij ĺ ijĵ 炼 炼 ķ Ĺ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 Ĵ 炼 㱁䁷⛘旧㉱ỗ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㕘≈✉ ĸlj ljlj ķı ĸ ijĶ 炼 炼 ĵ ĴĶ ljı ķı ķ ijĶ 炼 炼 ĵ ĴĶ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 㲘⚳ ijijĺ ĸķ ljĶĴ Ķlj ljljlj 炼 lj ijĶ ĵlj ĸĶ ljĵĺ Ķı ljıĹ 炼 lj ijĶ ĵı lj ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 炼 旧㉱ỗ倗⎰⣏℔⚳ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 崲⋿ ijĭljĵĹ ĺijĶ ljĭijijĴ ljijĹ ijĴĸ ij ķ ĸĺĶ ĺĹı Ĺķĸ ljĭijijlj ĸı ijĴĶ ij ķ ĸĺĶ ĺĹı 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ĶĹ 炼 叱攨 ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㰞厲 ĺ ij ĸ ij ĵ 炼 炼 炼 Ĵ ij ĸ ij ĵ 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣏㲳㳚 ljĹ ĵ ljĵ Ĵ ĸ 炼 炼 lj ĸ ĵ ljĴ Ĵ ĸ 炼 炼 lj ķ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 㽛⣏⇑Ṇ ĸ ij Ķ ij ij 炼 炼 炼 Ĵ ij Ķ ij ij 炼 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䲸大嗕 ĸ lj ķ 炼 Ĵ 炼 炼 lj Ĵ lj ķ 炼 Ĵ 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 -11-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⷃ䎱 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 朆㳚 ĵĸ ljķ Ĵlj ljı ijı lj lj Ķ ljı ljķ Ĵlj ljı ijı lj lj Ķ ljı 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔忼≈㕗≈ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㧉慴大㕗 lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣰⍲⇑Ṇ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⋿朆 Ĵĺ ljlj ijĹ Ĺ ijı 炼 lj Ĵ ĸ ljlj ijĹ Ĺ ijı 炼 lj Ĵ ĸ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䲵䰛㭼Ṇ ij ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㫸㳚 ijĹ ĺ ljĺ Ķ ljlj lj 炼 Ĵ Ĺ ĺ ljĺ Ķ ljlj lj 炼 Ĵ Ĺ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㭼⇑㗪 ij lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㱽⚳ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⊰䈁⇑ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ッ䇦嗕 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 佑⣏⇑ Ĵ lj ij 炼 lj lj 炼 炼 lj lj ij 炼 lj lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 匟嗕 ij ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 吉厬䈁 Ĺ ij ķ 炼 炼 炼 炼 ij ķ ij ķ 炼 炼 炼 炼 ij ķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 大䎕䈁 ķ lj Ķ lj Ķ 炼 炼 炼 炼 lj Ķ lj Ķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 -12-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 堐łĴĮljŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 䐆⢓ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 劙⚳ ij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⽟⚳ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶㳚 ĵljij ljĴij ijĹı Ĺı ljķlj lj lj Ķlj ljljĹ ljijĵ ijĸĶ ĸij ljĶĺ lj lj Ķlj ljljĶ ij Ķ ij ij 炼 炼 炼 Ĵ ķ 炼 ≈㊧⣏ ljljlj ijĺ Ĺij ljĶ Ĵĸ 炼 炼 ljĵ ĵĶ ijĹ Ĺlj ljĵ Ĵĸ 炼 炼 ljĵ ĵĵ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 ⒍㕗⣏湶≈ ĵ lj Ĵ 炼 ij 炼 炼 lj lj lj Ĵ 炼 ij 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣂㖶⯤≈ Ĺ Ķ Ĵ ĵ Ĵ 炼 炼 lj 炼 Ķ Ĵ ĵ Ĵ 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 啑䇦䒎⣂ Ķ 炼 Ķ 炼 Ķ 炼 炼 炼 炼 炼 Ķ 炼 Ķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䒄⛘楔㉱ Ķ lj ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 lj lj lj ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⡐大⒍ ĵ ij ij ij ij 炼 炼 炼 炼 ij ij ij ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⯤≈㉱䒄 Ĵ 炼 Ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⶜㊧楔 ij lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 居慴㕗 Ĺ Ķ Ĵ ĵ Ĵ 炼 炼 lj 炼 Ķ Ĵ ĵ Ĵ 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶⚳ ljĵĵ ĵĵ ljıı ijĵ ĵĹ lj 炼 ljĺ Ķij ĵı ljıı ijı ĵĹ lj 炼 ljĺ Ķij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ĵ 炼 旧㟡⺟ Ĵĵ ljĸ ljĸ ljij ljĶ 炼 炼 Ķ ij ljķ ljĵ ljlj ljĴ 炼 炼 Ķ lj lj Ĵ lj ij 炼 炼 炼 lj 炼 炼 䍣⇑䵕Ṇ ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶜大 Ĵĵ ljij ijij Ĺ ljĴ 炼 炼 ĵ ĺ ljı ijij ķ ljĴ 炼 炼 ĵ ĺ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 㘢⇑ ljlj ĵ ĸ Ĵ Ķ 炼 炼 lj ij ĵ ĸ Ĵ Ķ 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⒍ΐ㭼Ṇ ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌬䒄⣂ ĸ 炼 ĸ 炼 Ķ 炼 lj 炼 lj 炼 ĸ 炼 Ķ 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶜㉱⛕ ijı Ĺ ljij ķ ljı 炼 炼 ij ij Ĺ ljij ķ ljı 炼 炼 ij ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䦀欗 Ĵ 炼 Ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 Ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⥼ℏ䐆㉱ Ķ ij Ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 ij 炼 ij Ĵ 炼 Ĵ 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ˢˢˢĵįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ -13-

妰 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 㕘䓇 冲䓇 ljljĭĶıĴ ĴĭĶķĵ ĸĭĺĴĺ ljĭĶĹĶ ĴĭijljĴ ijĺ ĵlj ljĭĺĶı ĵĭķĹĶ ĴĭĴĹı ĸĭĺĴĹ ljĭĵılj ĴĭijljĴ ijĺ ĵlj ljĭĺĶı ĵĭķĹĵ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj ljĹĵ 炼 ljljĭĶıĴ ĴĭĶķĵ ĸĭĺĴĺ ljĭĶĹĶ ĴĭijljĴ ijĺ ĵlj ljĭĺĶı ĵĭķĹĶ ĴĭĴĹı ĸĭĺĴĹ ljĭĵılj ĴĭijljĴ ijĺ ĵlj ljĭĺĶı ĵĭķĹĵ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj ljĹĵ 炼 ĺĭıljlj Ĵĭljljı Ķĭĺılj ljĭĴĴlj ijĭljĸı ijij ĴĶ ljĭĸĶĸ Ĵĭķĺķ ijĭĺijĸ Ķĭĺıı ljĭljĵĹ ijĭljĸı ijij ĴĶ ljĭĸĶĸ ĴĭķĺĶ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj ljĹĴ 炼 ijĭĵĺij ĵĶĵ ijĭıĴĹ ijĶĵ ljĭıĵĴ ĸ ķ ljĺĴ ĺĹĺ ĵĶĴ ijĭıĴĹ ijĶĴ ljĭıĵĴ ĸ ķ ljĺĴ ĺĹĺ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 堐łĴĮljţġ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ㕘冲䓇⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ˢ㽛攨 婒㖶烉ljįġ㛔堐㕘䓇㪬ᷳ㔠㒂Ὢ㊯ᶨ⸜䳂⬠䓇㔠ˤ ˢˢˢijįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ 䥩䩳 ⚳䩳 ䷥妰 Ṇ㳚 ˢ楁㷗 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 -14-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ䷥妰 ljĵĭĺĴĵ ĸĭijljĵ ĸĭĸijı ĵĭııķ ĵĭljĶĸ Ĵĸ ĵķ Ĵĭljĸlj ĴĭĶljĸ ķĭĺĴĹ ĸĭĴķĶ ĴĭĸĴĶ ĴĭĹljı Ĵĸ ĵķ Ĵĭljķķ ĴĭĶıĺ ljı ijij Ķ ljĵ 炼 炼 Ķ Ĺ ijķķ Ṇ㳚 ljĵĭĵijĺ ķĭĺĴĺ ĸĭĵĺı ĴĭĹĵij ĵĭıijĵ ĴĶ ĵĴ Ĵĭıķij ĴĭĵijĴ ķĭķĸlj ĸĭljĵlj ĴĭĶĸĸ ĴĭķĹlj ĴĶ ĵĴ ĴĭıĶĺ Ĵĭĵljĸ ķ ljĹ Ĵ ljij 炼 炼 Ĵ ķ ijķij 旧⭴㯿 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䶔䓠 ĹıĶ Ĵljlj ĵĺĵ ijĴij ĴĹĸ Ĵ ĸ ĸķ ljıı ijijĵ Ĵĵĸ ljĵķ ijĵlj Ĵ ĸ ĸĶ ĺĺ lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj Ĺķ 㞔❼⮐ ljĺ ljĵ Ķ ij 炼 炼 炼 ljij Ķ ljĴ Ķ lj 炼 炼 炼 ljij Ķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj ⌘⹎ ij lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌘⯤ ĴĭijĶĶ ljĭĶĶı ljĭĸıĶ ĺıĹ ĺĹķ lj ij ķĵlj ĸljĸ ljĭĵĸĹ ljĭķljĶ ĹĴķ Ĺĺĸ lj ij ķĵlj ĸljķ ij Ĺ ij ĸ 炼 炼 炼 lj ĸı Ẳ㚿 Ķ lj ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 lj lj ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㖍㛔 ljĹĺ ĸĸ ljljij Ķĺ ĸĶ lj lj ljĸ Ĵķ ķĺ ljıĺ Ķij ĸĴ lj lj ljķ ĴĶ lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj ĸ 䲬㖎 ĸ Ĵ ĵ ij Ĵ 炼 炼 lj lj Ĵ ĵ ij Ĵ 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⋿杻 ljljĺ ķĶ Ķĵ Ĵı ijĴ 炼 炼 ĴĶ Ĵlj ķĶ ĶĴ Ĵı ijij 炼 炼 ĴĶ Ĵlj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⮖⚳ ij lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 湶⶜⪑ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔Ἦ大Ṇ ĸĭĶljĴ ĴĭĸĹĶ ĴĭĸijĹ ijĭĴĶĵ ijĭljĺĴ ijĵ Ĵı ljĭĵıĸ ljĭĶıĶ Ĵĭĸljĸ ĴĭķĶĸ ijĭijĹķ ijĭljijĶ ijĵ Ĵı ljĭĵıĸ ljĭĶıij 炼 Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 Ĵ ķĹ 厚⼳屻 Ķı ljĺ Ĵlj ljĴ ijĴ 炼 炼 ķ Ĺ ljĹ ijĺ ljij ijlj 炼 炼 ķ Ĺ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 㱁䁷⛘旧㉱ỗ lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㕘≈✉ ĸlj ijķ ĵĶ ljij ijı 炼 炼 ljĵ ijĶ ijķ ĵĵ ljij ljĺ 炼 炼 ljĵ ijĶ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㲘⚳ ijijĺ ĺĸ ljĴij ķĺ ĺĴ lj 炼 ijĸ Ĵĺ ĺĶ ljijĺ ķĹ ĺı lj 炼 ijķ Ĵĺ ij Ĵ lj Ĵ 炼 炼 lj 炼 炼 旧㉱ỗ倗⎰⣏℔⚳ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 崲⋿ ijĭljĵĹ ĺĹĵ ljĭljķĵ ljĶĸ ijıĹ Ķ Ĵ Ĺijij ĺĶĴ ĺĶĶ ljĭljĴĴ ljijĹ ljĸĸ Ķ Ĵ Ĺijij ĺĶĴ 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 ijĺ 叱攨 ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㰞厲 ĺ ĵ Ķ ij ĵ 炼 炼 ij lj ĵ Ķ ij ĵ 炼 炼 ij lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣏㲳㳚 ljĹ ljlj ĸ ĸ Ĵ 炼 炼 ĵ ĵ ljlj ķ ĸ Ĵ 炼 炼 ĵ Ĵ 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 㽛⣏⇑Ṇ ĸ Ķ ij ij ij 炼 炼 Ĵ 炼 Ķ ij ij ij 炼 炼 Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䲸大嗕 ĸ ĵ Ĵ Ĵ 炼 炼 炼 lj Ĵ ĵ Ĵ Ĵ 炼 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ĴĴlj ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⚳䩳 ⤛ ĴĴĴ ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ķĹ 炼 ljĵķ 炼 炼 Ĺij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 ij 炼 lj 炼 炼 ijĺ 炼 炼 炼 炼 炼 -15-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⚳䩳 ⤛ ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶜ⶫṆ䲸⸦ℏṆ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⷃ䎱 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔䳡䇦佌Ⲟℙ␴⚳ ij lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 朆㳚 ĵĸ ijĶ ijij ljķ ljĵ lj lj Ĺ ĸ ijĶ ijij ljķ ljĵ lj lj Ĺ ĸ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 楔忼≈㕗≈ lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㧉慴大㕗 lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣰⍲⇑Ṇ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⋿朆 Ĵĺ ijij ljĸ ljķ ljij 炼 lj ķ ĵ ijij ljĸ ljķ ljij 炼 lj ķ ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䲵䰛㭼Ṇ ij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⎚䒎ⷅ⯤䌳⚳ Ĵ lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij lj ij 炼 炼 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㫸㳚 ijĹ ljij ljķ Ķ ljlj 炼 lj ĸ ĵ ljij ljķ Ķ ljlj 炼 lj ĸ ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㭼⇑㗪 ij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 㱽⚳ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⊰䈁⇑ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ッ䇦嗕 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 佑⣏⇑ Ĵ 炼 Ĵ 炼 lj 炼 lj 炼 lj 炼 Ĵ 炼 lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 匟嗕 ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 吉厬䈁 Ĺ ķ ij 炼 炼 炼 炼 ķ ij ķ ij 炼 炼 炼 炼 ķ ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 大䎕䈁 ķ ij ĵ ij ĵ 炼 炼 炼 炼 ij ĵ ij ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 -16-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 堐łĴĮijŢġ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠⁹䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⚳䩳 ⤛ ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 䐆⢓ lj lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 劙⚳ ij ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⽟⚳ lj 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶㳚 ĵljij ijijĸ ljĹĶ ljĴķ ljıĶ lj lj ĺı ĸĺ ijljĺ ljĹı ljĴı ljılj lj lj ĹĹ ĸĹ ĵ Ĵ ij ij 炼 炼 ij lj ĵ ≈㊧⣏ ljljlj ķĵ ĵĸ Ĵij ijı 炼 炼 Ĵij ijĸ ķĴ ĵķ Ĵij ljĺ 炼 炼 Ĵlj ijĸ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 ⒍㕗⣏湶≈ ĵ 炼 ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 ij 炼 ĵ 炼 ij 炼 炼 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⣂㖶⯤≈ Ĺ Ĵ Ķ Ĵ ĵ 炼 炼 炼 lj Ĵ Ķ Ĵ ĵ 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 啑䇦䒎⣂ Ķ Ĵ ij Ĵ ij 炼 炼 炼 炼 Ĵ ij Ĵ ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䒄⛘楔㉱ Ķ ij Ĵ lj ij 炼 炼 lj lj ij Ĵ lj ij 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⡐大⒍ ĵ lj Ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 lj Ĵ lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⯤≈㉱䒄 Ĵ lj ij lj lj 炼 炼 炼 lj lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ⶜㊧楔 ij 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 ij 炼 lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 居慴㕗 Ĺ Ķ Ĵ Ķ ij 炼 炼 炼 lj Ķ Ĵ Ķ ij 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 伶⚳ ljĵĵ ĹĹ Ķķ ĵij Ĵı lj 炼 ĵĶ ijķ ĹĶ ĶĶ Ĵĺ ijĺ lj 炼 ĵĶ ijķ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 Ĵ 旧㟡⺟ Ĵĵ ijı ljĵ ljĹ ĺ 炼 炼 ij Ķ ljĸ ljĴ ljķ Ĺ 炼 炼 lj Ķ Ĵ lj ij lj 炼 炼 lj 炼 炼 䍣⇑䵕Ṇ ij 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 ij 炼 ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶜大 Ĵĵ ljķ ljĹ ĺ ljij 炼 炼 ĸ ķ ljĶ ljĸ Ĺ ljlj 炼 炼 ĸ ķ 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 lj 㘢⇑ ljlj ķ Ķ Ķ Ĵ 炼 炼 lj ij ķ Ķ Ķ Ĵ 炼 炼 lj ij 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⒍ΐ㭼Ṇ ij lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 lj lj lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⌬䒄⣂ ĸ ij Ķ ij Ĵ 炼 lj 炼 lj ij Ķ ij Ĵ 炼 lj 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⶜㉱⛕ ijı ljlj ĺ ljı ķ 炼 炼 lj Ĵ ljlj ĺ ljı ķ 炼 炼 lj Ĵ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 䦀欗 Ĵ lj ij lj lj 炼 炼 炼 lj lj ij lj lj 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ⥼ℏ䐆㉱ Ķ Ĵ ij ij lj 炼 炼 lj lj Ĵ ij ij lj 炼 炼 lj lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 ij lj 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 炼 炼 婒㖶烉ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ˢˢˢijįġ㛔堐ᶵ⏓㷗㽛䓇ˤ ˢˢˢĴįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ 炼 炼 炼 炼 炼 -17-

妰 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ⤛ 䓟 ljljĭĶıĴ ķĭljĹĺ ĶĭĴljĵ ijĭķĸlj ijĭljijĸ Ĵķ Ĵĵ ĴĭĵĹij ĴĭljĶĴ ķĭıĸķ Ķĭijĵij ijĭĶĶĺ ijĭıĶĶ Ĵķ Ĵĵ ĴĭĵĹlj ĴĭljĶĴ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ljljij ljljĭĶıĴ ķĭljĹĺ ĶĭĴljĵ ijĭķĸlj ijĭljijĸ Ĵķ Ĵĵ ĴĭĵĹij ĴĭljĶĴ ķĭıĸķ Ķĭijĵij ijĭĶĶĺ ijĭıĶĶ Ĵķ Ĵĵ ĴĭĵĹlj ĴĭljĶĴ lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ljljij ĺĭıljlj ĵĭĹijĴ ĵĭljĹĹ ljĭĺķij ljĭĶĴĺ ijĹ ijĺ ijĭĹĴĴ ijĭķijı ĵĭĸljlj ĵĭljljķ ljĭĹĶlj ljĭĵķĸ ijĹ ijĺ ijĭĹĴij ijĭķijı lj 炼 炼 炼 炼 炼 lj 炼 ljljlj ijĭĵĺij ljĭĴķķ ljĭljijķ ĸıĺ ĶĹĹ Ĺ Ķ ķĵĺ ĶĴĴ ljĭĴķĶ ljĭljijķ ĸıĹ ĶĹĹ Ĺ Ķ ķĵĺ ĶĴĴ 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 炼 lj 䥩䩳 ⚳䩳 堐łĴĮijţġ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠炼㊱姕䩳⇍ˣ⿏⇍冯⁹⯭⛘⇍↮ ljljıġ⬠⸜⹎ġġŔŚġijıijljĮijıijij ╖ỵ烉Ṣ ⣏⮰㟉昊⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⣏⬠ẍᶲ⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⮰䥹⛐⬠㷗㽛䓇Ṣ㔠 ⃰ᾖ悐 ⤛ ䷥妰 ĸij ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 ䷥妰 ⚳䩳 ⶪ䩳 䥩䩳 ⮷妰 婒㖶烉 ljįġ⃰ᾖ悐Ὢ㊯⚳䩳冢䀋ⷓ⣏⁹䓇⃰ᾖ悐ˤ ijįġ㛔堐⏓⬿㔁䞼ᾖ⬠昊屯㕁ˤ Ṇ㳚 ĸij ˢ楁㷗 ĸij ˢ㽛攨 炼 -18-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE3OTE4Nw==